Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Campania (Italien) den 10. marts 2021 – Comune di Camerota

(Sag C-161/21)

Processprog: italiensk

Den forelæggende ret

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Campania

Part i hovedsagen

Sagsøger: Comune di Camerota

Præjudicielle spørgsmål

Er artikel 2 TEU (hvad særligt angår retsstatsprincippet) og 19 TEU, artikel 47 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, artikel 120, stk. 1, TEUF og artikel 126, stk. 1, TEUF, artikel 3, stk. 1, artikel 6, stk. 1, litra b), og artikel 12 i direktiv 2011/85/EU 1 , artikel 5 i forordning (EU) nr. 473/2013 2 samt de EU-retlige principper om proportionalitet, loyalt samarbejde og effektiv virkning, som følger af artikel 4 TEU og 5 TEU, til hinder for en fortolkning og anvendelse af en national nødlovgivning såsom artikel 53, stk. 8, i lovdekret nr. 104 af 14. august 2020, som ændret og ophøjet til lov ved lov nr. 126 af 13. oktober 2020, hvorefter denne lovgivning, om end kun midlertidigt (fra den 15. august 2020 til den 30. juni 2021 og således langt ud over varigheden af undtagelsestilstanden), forhindrer en effektiv og rettidig domstolskontrol af overholdelsen af budgetreglerne, som i overensstemmelse med de nationale forfatningsmæssige og lovgivningsmæssige rammer er tillagt uafhængige, specialiserede domstole på regnskabsområdet, såsom Corte di conti (revisionsret), ved navnlig at suspendere de retslige kontrolfunktioner over for lokale enheder, som er i en situation med strukturel ubalance, der kan medføre sammenbrud, som har indledt et langvarigt saneringsforløb, og som netop af denne grund, og på grund af de vanskeligheder, der følger af sundhedskrisen, mere end andre enheder har brug for at være underlagt et effektivt og rettidigt uafhængigt tilsyn, som kan forhindre, at den økonomiske krise forværres, og at afvigelse fra saneringsforløbet bliver uafvendelig og fører til den pågældende enheds sammenbrud?

Er artikel 3, stk. 3, TEU, artikel 3, stk. 1, litra b), TEUF, artikel 119, stk. 1 og 2, TEUF og artikel 120 TEUF, artikel 1 og 4 i direktiv 2011/7/EU 3 samt protokol (nr. 27) om det indre marked og konkurrence til hinder for en fortolkning og anvendelse af en national nødlovgivning såsom artikel 53, stk. 9, i lovdekret nr. 104 af 14. august 2020, som ændret og ophøjet til lov ved lov nr. 126 af 13. oktober 2020, hvorefter denne lovgivning, fra den 15. august 2020 til den 30. juni 2021, tillader en ny suspension af tvangsfuldbyrdelsesprocedurer indledt af kreditorer mod enheder, hvis genopretningsplan er blevet godkendt, idet denne suspension alene er begrundet i sundhedskrisen og føjer sig til den, som disse enheder allerede er blevet indrømmet i henhold til artikel 243a, stk. 4, sammenholdt med artikel 243c, stk. 5, i Testo unico degli enti locali (konsolideret lov om de lokale enheder), uden at den ledsages af en procedure for insolvensbehandling, der kunne udgøre en alternativ måde til fyldestgørelse af fordringer, med de følger, som denne nye og lange suspension af tvangsfuldbyrdelsesprocedurerne har i form af yderligere forværring af forsinkelserne i de offentlige myndigheders betalinger og følgelig for beskyttelsen af konkurrencen og for kreditorvirksomhedernes konkurrenceevne?

____________

1     Rådets direktiv 2011/85/EU af 8.11.2011 om krav til medlemsstaternes budgetmæssige rammer (EUT 2011, L 306, s. 41).

2     Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 473/2013 af 21.5.2013 om fælles bestemmelser om overvågning og evaluering af udkast til budgetplaner og til sikring af korrektion af uforholdsmæssigt store underskud i medlemsstaterne i euroområdet (EUT 2013, L 140, s. 11).

3     Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/7/EU af 16.2.2011 om bekæmpelse af forsinket betaling i handelstransaktioner (EUT 2011, L 48, s. 1).