Language of document :

2021 m. gegužės 3 d. pateiktas apeliacinis skundas dėl 2021 m. vasario 24 d. Bendrojo Teismo (trečioji išplėstinė kolegija) priimto sprendimo byloje T-161/18 Braesch ir kt. / Komisija

(Byla C-284/21 P)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantė: Europos Komisija, atstovaujama A. Bouchagiar ir K. Blanck

Kitos proceso šalys: Anthony Braesch, Trinity Investments DAC, Bybrook Capital Master Fund LP, Bybrook Capital Hazelton Master Fund LP, Bybrook Capital Badminton Fund LP

Apeliantės reikalavimai

Apeliantė Teisingumo Teismo prašo:

panaikinti skundžiamą sprendimą;

priimti sprendimą dėl ieškinio ir jį atmesti kaip nepriimtiną;

priteisti iš kitų proceso šalių bylinėjimosi išlaidas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Apeliantė pateikia vienintelį apeliacinio skundo pagrindą.

Apeliantė teigia, kad Bendrasis Teismas pažeidė SESV 108 straipsnio 2 dalį ir Procedūros dėl valstybės pagalbos reglamento1 1 straipsnio h punktą, kai ieškovus klaidingai pripažino „suinteresuotomis šalimis“ arba „susijusiomis šalimis“.

Tuo remdamasis Bendrasis Teismas padarė klaidingą išvadą, kad ieškovai turėjo teisę pareikšti ieškinį pagal SESV 263 straipsnio ketvirtą dalį dėl 2017 m. liepos 4 d. Komisijos sprendimo C(2017) 4690 final dėl valstybės pagalbos SA.47677 (2017/N), kuriuo Italijos pagalba Banca Monte dei Paschi di Siena pripažinta suderinama su vidaus rinka.

____________

1 2015 m. liepos 13 d. Tarybos reglamentas (ES) 2015/1589, nustatantis išsamias Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 108 straipsnio taikymo taisykles (OL L 248, 2015, p. 9).