Language of document :

Kanne 4.5.2021 – Euroopan komissio v. Ranskan tasavalta

(asia C-286/21)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan komissio (asiamiehet: O. Beynet, M. Noll-Ehlers)

Vastaaja: Ranskan tasavalta

Vaatimukset

Nyt esillä olevassa asiassa komissio vaatii, että unionin tuomioistuin

toteaa yhtäältä, että Ranskan tasavalta on edelleen jättänyt noudattamatta ilmanlaadusta ja sen parantamisesta 21.5.2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/50/EY1 13 artiklan 1 kohdan, luettuna yhdessä kyseisen direktiivin liitteen XI kanssa, mukaisia jäsenyysvelvoitteitaan, kun se on ylittänyt systemaattisesti ja jatkuvasti PM10-hiukkasten päiväkohtaisen raja-arvon 1.1.2005 lähtien Pariisin taajamassa ja ilmanlaadun arviointialueella (FR04A01/FR11ZAG01) ja 1.1.2005 alkaen vuoteen 2016 asti Martinique/Fort-de-Francen alueella (FR39N10/FR02ZAR01)

toteaa toisaalta, että Ranskan tasavalta on näillä kahdella alueella 11.6.2010 lähtien jättänyt noudattamatta direktiivin 2008/50/EY 23 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan, luettuna yhdessä direktiivin liitteen XV kanssa, mukaisia jäsenyysvelvoitteitaan ja erityisesti velvoitettaan huolehtia siitä, että ylityksen kesto jää mahdollisimman lyhyeksi.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Pariisin osalta päiväkohtaista raja-arvoa on jätetty noudattamatta yhtäjaksoisesti vuodesta 2005 lähtien viimeksi saatavilla oleviin tietoihin eli vuoteen 2019 asti. Tämän lisäksi todetaan, että päiväkohtaisen raja-arvon ylitykset Pariisin alueella ovat selvästi sallittua yleisempiä (ylitysten lukumäärä on kaksinkertainen sallittujen ylitysten lukumäärään verrattuna) eivätkä ne ole parantuneet vuodesta 2015 lähtien. Martiniquen alueella päiväkohtaista raja-arvoa on jätetty noudattamatta yhtäjaksoisesti vuoteen 2016 saakka (pois lukien vuosi 2008).

Pariisin ja Martiniquen alueilla PM10-hiukkasten raja-arvot ylittyivät hetkellä, jolloin perusteltuun lausuntoon vastaamisen määräaika päättyi. Tuolloin Ranskan olisi pitänyt laatia suunnitelmat ja ilmoittaa niistä. Analyysi osoittaa, ettei Ranska ole hyväksynyt tällaisia suunnitelmia. Ranska ei ole (kansallisella ja alueellisella tasolla) toteuttamillaan toimenpiteillä kyennyt takaamaan sitä, että ylityksen kesto jää mahdollisimman lyhyeksi, kuten direktiivin 2008/50/EY säännöksissä edellytetään.

____________

1 EUVL 2008, L 152, s. 1.