Language of document :

Жалба, подадена на 28 декември 2020 г. от Zhejiang Jiuli Hi-Tech Metals Co. Ltd срещу решението, постановено от Общия съд (шести състав) на 15 октомври 2020 г. по дело T-307/18, Zhejiang Jiuli Hi-Tech Metals/Комисия

(Дело C-718/20 P)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Zhejiang Jiuli Hi-Tech Metals Co. Ltd (представители: K. Adamantopoulos, dikigoros, и P. Billiet, advocaat)

Друга страна в производството: Европейска комисия

Искания на жалбоподателя

да се отмени изцяло обжалваното съдебно решение,

да се уважи петитумът на жалбата, подадена от жалбоподателя пред Общия съд, и да се отмени Регламент (ЕС) 2018/3301 в частта, която се отнася до жалбоподателя, съгласно член 61 от Статута на Съда,

да се осъди ответникът да заплати разноските, направени от жалбоподателя за производството по обжалване пред Съда и за производството, образувано от Общия съд по дело T-307/18.

При условията на евентуалност, жалбоподателят моли Съда:

да върне делото обратно на Общия съд, който да се произнесе по исканията на жалбоподателя, съобразно етапа на развитие на производството, и

да не се произнася по съдебните разноски.

Основания и основни доводи

Първо основание: Общият съд допуснал грешка при прилагането на правото с извода си, че Комисията своевременно е уведомила жалбоподателите по настоящото дело за всички основни факти и съображения. Ако Комисията била изпълнила задълженията си по член 20, параграфи 2 и 4 от Регламент (ЕС) 2016/10362 (наричан по-нататък „Основният регламент“), жалбоподателят щял да изпрати конструктивни коментари на Комисията и преценката дали е налице дъмпинг щяла да е в полза на жалбоподателя. Освен това Общият съд изопачил фактите, като приел, че нормалната стойност на категорията на обсадните тръби и тръби за добив на жалбоподателя, т.нар. „БТНС“ (безшевни тръби от неръждаема стомана), е била установена въз основа на контролните номера на продукта, съобщени от индийския производител.

Второ основание: в обжалваното съдебно решение била допусната грешка при прилагането на правото, тъй като било прието, че законосъобразността на актовете на Съюза, приети съгласно член 2, параграф 7 от Основния регламент, не може да бъде разглеждана през призмата на Протокола за присъединяване на Китайската народна република към СТО. Субсидиарно, в обжалваното съдебно решение била допусната грешка при прилагането на правото, тъй като не било признато, че член 2, параграф 7 от Основния регламент е изключение от член 2, параграфи 1–6 от този регламент, което може да бъде приложено конкретно само спрямо вноса на Китай в ЕС по силата на разпоредбите на член 15, параграф 1, буква d) от Протокола за присъединяване на Китай към СТО, докато тези разпоредби са в сила. В случая на жалбоподателя използването от Комисията на Индия като държава аналог било неправилно, от гледна точка на правото както на Съюза, така и на СТО. Вследствие от този подход Комисията констатирала наличието на много висок дъмпингов марж в случая на жалбоподателя, а такъв изобщо нямало да има, ако вместо това Комисията била приложила към жалбоподателя разпоредбите на член 2, параграфи 1–6 от Основния регламент. Освен това в точка 154 от обжалваното съдебно решение, а оттам – и на други места по-нататък в решението – Общият съд не се спрял на проблема с невярната информация, предоставена на Комисията от индийския производител, при все че в точка 150 от обжалваното съдебно решение Общият съд надлежно изложил този довод на жалбоподателя.

Трето основание: в констатациите на Общия съд били допуснати грешки при прилагането на член 2, параграфи 10 и 11 и член 11, параграф 9 от Основния регламент, където е прогласено задължението на институциите на Съюза да гарантират – в случая на жалбоподателя – обективно сравнение между нормалната стойност и експортната цена на жалбоподателя.

Четвърто основание: в констатациите на Общия съд били допуснати грешки при прилагането на правото и фактите били изопачени. Възприетата от Комисията методология за определяне на коефициентите, приложени към нормалната стойност на БТНС, вид „C“ на жалбоподателя, както и начинът, по който била определена нормалната стойност на обсадните тръби и тръби за добив на жалбоподателя, т.нар. „БТНС“, били неправилни и не гарантирали справедлива нормална стойност за жалбоподателя съгласно член 2 от Основния регламент, което довело до много завишени дъмпингови маржове за жалбоподателя. В допълнение, тези констатации на Общия съд напълно игнорирали решението на апелативния орган на СТО по дело EC Fasteners.

Пето основание: Общият съд допуснал грешка при прилагането на правото, като включил в констатациите си за отражението върху ЕС от подбиването на цената на БТНС на жалбоподателя цените на БТНС на жалбоподателя, използвани при митническия режим активно усъвършенстване.

____________

1 Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/330 на Комисията от 5 март 2018 година за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на някои видове безшевни тръби от неръждаема стомана с произход от Китайската народна република вследствие на преглед с оглед изтичане на срока на действие съгласно член 11, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/1036 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 63, 2018 г., стр. 15).

2 Регламент (ЕС) 2016/1036 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 година за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейския съюз (ОВ L 176, 2016 г., стр. 21).