Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko 2020. gada 31. decembrī Ultrasun AG iesniedza par Vispārējās tiesas (sestā palāta) 2020. gada 20. oktobra rīkojumu lietā T-805/19 Ultrasun AG/Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs

(Lieta C-722/20 P)

Tiesvedības valoda – vācu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Ultrasun AG (pārstāvji: A. Mühlendahl, H. Hartwig, advokāti)

Otrs lietas dalībnieks: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs

Ar 2021. gada 25. marta rīkojumu Tiesa (apelācijas sūdzību pieļaujamības vērtējuma palāta) atzina apelācijas sūdzību par nepieļaujamu un piesprieda apelācijas sūdzības iesniedzējai pašai segt savus tiesāšanās izdevumus.

____________