Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Bundesgerichtshof (Saksa) on esittänyt 3.9.2013 – Thi Ly Pham

(Asia C-474/13)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Bundesgerichtshof

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Thi Ly Pham

Viranomainen, jota asia koskee: Stadt Schweinfurt

Ennakkoratkaisukysymys

Onko jäsenvaltioissa sovellettavista yhteisistä vaatimuksista ja menettelyistä laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttamiseksi 16.12.2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/115/EY1 16 artiklan 1 kohdan kanssa yhteensopivaa, että maastapoistamista varten säilöönotettu majoitetaan yhdessä vankilaan sijoitettujen vankien kanssa, jos hän suostuu tähän yhteiseen majoitukseen?

____________

____________

1 EUVL L 348, s. 98.