Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2013. gada 3. septembrī iesniedza Bundesgerichtshofs (Vācija) – Thi Ly Pham

(lieta C-474/13)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Bundesgerichtshof

Lietas dalībnieki pamata procesā

Prasītāja: Thi Ly Pham

Atbildētāji: Stadt Schweinfurt, Amt für Meldewesen und Statistik

Prejudiciālais jautājums

Vai ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Direktīvas 2008/115/EK par kopīgiem standartiem un procedūrām dalībvalstīs attiecībā uz to trešo valstu valstspiederīgo atgriešanu, kas dalībvalstī uzturas nelikumīgi , 16. panta 1. punktu saderīgs ir tas, ka saistībā ar izraidīšanu apsardzībā turēta persona [apsardzības iestādē] tiek ievietota kopā ar personām, kas izcieš kriminālsodu, ja šī persona piekrīt šādai kopīgai ievietošanai?