Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesgerichtshof (Tyskland) den 3 september 2013 – Thi Ly Pham

(Mål C-474/13)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Bundesgerichtshof

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Thi Ly Pham

Berörd myndighet: Stadt Schweinfurt, Amt für Meldewesen und Statistik

Tolkningsfråga

Är det förenligt med artikel 16.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/115/EG av den 16 december 2008 om gemensamma normer och förfaranden för återvändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna(1 ) att en person som hålls i förvar i avvaktan på utvisning placeras tillsammans med fångar, om han eller hon samtycker till detta arrangemang?

____________

____________

(1 ) EGT L 348, s. 98.