Language of document :

Arrest van het Hof (Grote kamer) van 17 juli 2014 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesgerichtshof - Duitsland) – Thi Ly Pham / Stadt Schweinfurt, Amt für Meldewesen und Statistik

(Zaak C-474/13)1

(Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht – Richtlijn 2008/115/EG – Gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van derdelanders die illegaal op hun grondgebied verblijven – Artikel 16, lid 1 –Bewaring met het oog op verwijdering – Bewaring in gevangenis – Mogelijkheid om derdelander die daarmee heeft ingestemd, samen met gewone gevangenen te bewaren)

Procestaal: Duits

Verwijzende rechter

Bundesgerichtshof

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Thi Ly Pham

Verwerende partij: Stadt Schweinfurt, Amt für Meldewesen und Statistik

Dictum

Artikel 16, lid 1, tweede zin, van richtlijn 2008/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 over gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven, moet aldus worden uitgelegd dat het een lidstaat niet toestaat om een derdelander met het oog op zijn verwijdering in een gevangenis samen met gewone gevangenen in bewaring te houden, zelfs niet indien die derdelander daarmee instemt.

____________

1 PB C 336 van 16.11.2013.