Language of document :

Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) zo 17. júla 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesgerichtshof – Nemecko) – Thi Ly Pham/Stadt Schweinfurt, Amt für Meldewesen und Statistik

(vec C-474/13)1

(Priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti – Smernica 2008/115/ES – Spoločné normy a postupy členských štátov na účely návratu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na ich území – Článok 16 ods. 1 – Zaistenie na účely odsunu – Zaistenie vo väzenskom zariadení – Možnosť umiestnenia zaisteného štátneho príslušníka tretej krajiny spoločne s riadnymi väzňami, ak s tým tento štátny príslušník súhlasí)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Bundesgerichtshof

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Thi Ly Pham

Žalovaný: Stadt Schweinfurt, Amt für Meldewesen und Statistik

Výrok rozsudku

Článok 16 ods. 1 druhá veta smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/115/ES zo 16. decembra 2008 o spoločných normách a postupoch členských štátov na účely návratu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na ich území, sa má vykladať v tom zmysle, že členskému štátu nedovoľuje umiestniť zaisteného štátneho príslušníka tretej krajiny na účely odsunu vo väzenskom zariadení spoločne s riadnymi väzňami ani za predpokladu, že uvedený štátny príslušník s takýmto umiestnením súhlasí.

____________

1 Ú. v. EÚ C 336, 16.11.2013.