Language of document :

Domstolens dom (stora avdelningen) av den 17 juli 2014 (begäran om förhandsavgörande från Bundesgerichtshof - Tyskland) – Thi Ly Pham mot Stadt Schweinfurt, Amt für Meldewesen und Statistik

(Mål C-474/13)(1 )

(Område med frihet, säkerhet och rättvisa – Direktiv 2008/115/EG – Gemensamma normer och förfaranden för återvändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna – Artikel 16.1 – Förvar i avvaktan på avlägsnande – Förvar i en fängelseanläggning – Möjlighet att hålla en tredjelandsmedborgare, som har gett sitt samtycke, i förvar tillsammans med vanliga interner)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Bundesgerichtshof

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Thi Ly Pham

Motpart: Stadt Schweinfurt, Amt für Meldewesen und Statistik

Domslut

Artikel 16.1 andra meningen i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/115/EG av den 16 december 2008 om gemensamma normer och förfaranden för återvändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna ska tolkas så, att den inte tillåter att en medlemsstat placerar en tredjelandsmedborgare – som hålls i förvar i avvaktan på avlägsnande – i en fängelseanläggning tillsammans med vanliga interner, även om tredjelandsmedborgaren har lämnat sitt samtycke till detta.

____________

(1 ) EUT C 336, 16.11.2013.