Language of document : ECLI:EU:C:2014:2096

Asia C‑474/13

Thi Ly Pham

vastaan

Stadt Schweinfurt, Amt für Meldewesen und Statistik

(Bundesgerichtshofin esittämä ennakkoratkaisupyyntö)

Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue – Direktiivi 2008/115/EY – Jäsenvaltioissa sovellettavat yhteiset vaatimukset ja menettelyt laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttamiseksi – 16 artiklan 1 kohta – Säilöönotto maastapoistamista varten – Säilöönotto vankilassa – Mahdollisuus ottaa kolmannen maan kansalainen säilöön samoihin tiloihin vankien kanssa, jos hän on suostunut siihen

Tiivistelmä – Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 17.7.2014

1.        Rajavalvonta, turvapaikka ja maahanmuutto – Maahanmuuttopolitiikka – Laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttaminen – Direktiivi 2008/115 – Säilöönotto maastapoistamista varten – Kansallista säännöstöä, jossa säädetään kyseisten kansalaisten ottamisesta säilöön vankilaan samoihin tiloihin vankien kanssa, ei voida hyväksyä – Kyseisten kansalaisten suostumus tällaiseen säilöönottoon – Vaikutuksettomuus

(Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/115 16 artiklan 1 kohdan toinen virke)

2.        Rajavalvonta, turvapaikka ja maahanmuutto – Maahanmuuttopolitiikka – Laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttaminen – Direktiivi 2008/115 – Kohde

(Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/115 johdanto-osan 17 perustelukappale ja 1 artikla)

1.        Jäsenvaltioissa sovellettavista yhteisistä vaatimuksista ja menettelyistä laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttamiseksi annetun direktiivin 2008/115 16 artiklan 1 kohdan toista virkettä on tulkittava siten, ettei jäsenvaltio voi sen nojalla ottaa maastapoistamista varten kolmannen maan kansalaista säilöön vankilaan samoihin tiloihin vankien kanssa silloinkaan, kun kyseinen kansalainen suostuu tällaiseen säilöönottoon.

Kyseisen säännöksen sanamuodosta nimittäin ilmenee, että siinä asetetaan ehdoton velvollisuus pitää laittomasti oleskelevat kolmansien maiden kansalaiset erillään vangeista, jos jäsenvaltio ei voi sijoittaa näitä kansalaisia erityisiin säilöönottolaitoksiin. Tähän velvollisuuteen ei liity mitään poikkeusta ja se on oikeuksien kunnioittamisen tae, josta unionin lainsäätäjä on nimenomaisesti säätänyt kyseisten kansalaisten hyväksi niiden edellytysten yhteydessä, jotka koskevat maastapoistamista varten toteutettavaa säilöönottoa vankiloissa. Tältä osin direktiivin 16 artiklan 1 kohdan toisessa virkkeessä säädetty velvollisuus pitää laittomasti oleskelevat kolmansien maiden kansalaiset erillään vangeista on enemmän kuin pelkkä erityinen tapa toteuttaa kolmansien maiden kansalaisten säilöönotto vankiloissa ja siinä on kyse säilöönoton aineellisesta edellytyksestä, jota ilman säilöönotto ei lähtökohtaisesti olisi direktiivin mukainen. Tässä asiayhteydessä jäsenvaltio ei voi ottaa huomioon asianomaisen kolmannen maan kansalaisen tahtoa.

(ks. 17, 19 ja 21–23 kohta sekä tuomiolauselma)

2.        Ks. tuomion teksti.

(ks. 20 kohta)