Language of document : ECLI:EU:C:2014:2096

Vec C‑474/13

Thi Ly Pham

proti

Stadt Schweinfurt, Amt für Meldewesen und Statistik

(návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesgerichtshof)

„Priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti – Smernica 2008/115/ES – Spoločné normy a postupy členských štátov na účely návratu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na ich území – Článok 16 ods. 1 – Zaistenie na účely odsunu – Zaistenie vo väzenskom zariadení – Možnosť umiestnenia zaisteného štátneho príslušníka tretej krajiny spoločne s riadnymi väzňami, ak s tým tento štátny príslušník súhlasí“

Abstrakt – Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) zo 17. júla 2014

1.        Hraničné kontroly, azyl a prisťahovalectvo – Prisťahovalecká politika – Vrátenie neoprávnene zdržiavajúcich sa štátnych príslušníkov tretích krajín – Smernica 2008/115 – Zaistenie na účely odsunu – Vnútroštátna právna úprava upravujúca umiestnenie uvedených štátnych príslušníkov vo väzenskom zariadení spoločne s riadnymi väzňami – Neprípustnosť – Súhlas uvedených štátnych príslušníkov s týmto umiestnením – Neexistencia vplyvu

(Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/115, článok 16 ods. 1 druhá veta)

2.        Hraničné kontroly, azyl a prisťahovalectvo – Prisťahovalecká politika – Vrátenie neoprávnene zdržiavajúcich sa štátnych príslušníkov tretích krajín – Smernica 2008/115 – Cieľ

(Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/115, odôvodnenie 17 a článok 1)

1.        Článok 16 ods. 1 druhá veta smernice 2008/115 o spoločných normách a postupoch členských štátov na účely návratu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na ich území, sa má vykladať v tom zmysle, že členskému štátu nedovoľuje umiestniť zaisteného štátneho príslušníka tretej krajiny na účely odsunu vo väzenskom zariadení spoločne s riadnymi väzňami ani za predpokladu, že uvedený štátny príslušník s takýmto umiestnením súhlasí.

Zo znenia tohto ustanovenia totiž vyplýva, že ukladá bezpodmienečnú povinnosť oddelenia neoprávnene zdržiavajúcich sa štátnych príslušníkov tretích krajín od riadnych väzňov, pokiaľ členský štát nemôže umiestniť týchto príslušníkov v špecializovaných zariadeniach určených na zaistenie. Uvedená povinnosť nepripúšťa žiadnu výnimku a predstavuje záruku rešpektovania práv, ktorú normotvorca Únie výslovne priznal uvedeným štátnym príslušníkov v rámci podmienok zaistenia na účely odsunu vo väzenských zariadeniach. Povinnosť oddelenia neoprávnene zdržiavajúcich sa štátnych príslušníkov tretích krajín od riadnych väzňov, stanovená v druhej vete článku 16 ods. 1 tejto smernice, ide v tejto súvislosti nad rámec jednoduchého spôsobu špecifického výkonu zaistenia štátnych príslušníkov tretích krajín vo väzenských zariadeniach a predstavuje hmotnoprávnu podmienku tohto zaistenia, bez splnenia ktorej by toto zaistenie v zásade nebolo v súlade s uvedenou smernicou. V tomto kontexte členský štát nie je oprávnený zohľadňovať vôľu dotknutého štátneho príslušníka tretej krajiny.

(pozri body 17, 19, 21 – 23 a výrok)

2.        Pozri text rozhodnutia.

(pozri bod 20)