Language of document : ECLI:EU:C:2014:2096

Mål C‑474/13

Thi Ly Pham

mot

Stadt Schweinfurt, Amt für Meldewesen und Statistik

(begäran om förhandsavgörande från Bundesgerichtshof)

”Område med frihet, säkerhet och rättvisa – Direktiv 2008/115/EG – Gemensamma normer och förfaranden för återvändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna – Artikel 16.1 – Förvar i avvaktan på avlägsnande – Förvar i en fängelseanläggning – Möjlighet att hålla en tredjelandsmedborgare, som har gett sitt samtycke, i förvar tillsammans med vanliga interner”

Sammanfattning – Domstolens dom (stora avdelningen) av den 17 juli 2014

1.        Gränskontroller, asyl och invandring – Invandringspolitik – Återvändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna – Direktiv 2008/115 – Förvaring i avvaktan på avlägsnande – Nationell lagstiftning som föreskriver att tredjelandsmedborgare ska hållas i förvar i fängelseanläggningar tillsammans med vanliga interner – Otillåtet – Tredjelandsmedborgarens samtycke till att placeras i en fängelseanläggning – Saknar betydelse

(Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/115, artikel 16.1 andra meningen)

2.        Gränskontroller, asyl och invandring – Invandringspolitik – Återvändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna – Direktiv 2008/115 – Syfte

(Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/115, skäl 17 och artikel 1)

1.        Artikel 16.1 andra meningen i direktiv 2008/115 om gemensamma normer och förfaranden för återvändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna ska tolkas så, att den inte tillåter att en medlemsstat placerar en tredjelandsmedborgare – som hålls i förvar i avvaktan på avlägsnande – i en fängelseanläggning tillsammans med vanliga interner, även om tredjelandsmedborgaren har lämnat sitt samtycke till detta.

Det framgår av bestämmelsens lydelse att den föreskriver en absolut skyldighet att hålla tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i en medlemsstat avskilda från vanliga interner när medlemsstaten inte kan placera tredjelandsmedborgarna i särskilda förvarsanläggningar. Denna skyldighet är undantagslös och utgör en garanti för att rättigheter i fråga om villkoren för att hålla någon i förvar i en fängelseanläggning i avvaktan på avlägsnande, vilka unionslagstiftaren uttryckligen gett nämnda tredjelandsmedborgare, iakttas. Skyldigheten enligt artikel 16.1 andra meningen i direktiv 2008/115 att hålla tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna avskilda från vanliga interner är därmed något mer än ett specifikt verkställighetsvillkor avseende förvar av tredjelandsmedborgare i fängelseanläggningar och utgör ett materiellt villkor för ett sådant förvar, utan vilket detta i princip inte är förenligt med direktivet. En medlemsstat kan mot denna bakgrund inte ta hänsyn till den berörde tredjelandsmedborgarens vilja.

(se punkterna 17, 19, 21–23 samt domslutet)

2.        Se domen.

(se punkt 20)