Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Raad van State (Holandsko) 8. októbra 2012 - L.J.A. van Luijk, ďalší účastník konania: Burgemeester van Den Haag

(vec C-449/12)

Jazyk konania: holandčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Raad van State

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolateľka: L.J.A. van Luijk

Ďalší účastník konania: Burgemeester van Den Haag

Prejudiciálne otázky

Je článok 1 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 2252/2004 z 13. decembra 2004 o normách pre ochranné prvky a biometriu v cestovných pasoch a cestovných dokladoch vydávaných členskými štátmi (Ú. v. EÚ L 385, s. 1), zmeneného a doplneného nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 444/2009 z 28. mája 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 2252/2004 (Ú. v. EÚ L 142, s. 1), platný so zreteľom na články 7 a 8 Charty základných práv Európskej únie a článok 8 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd?

Ak bude odpoveď na prvú otázku znieť v tom zmysle, že článok 1 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 2252/2004 z 13. decembra 2004 o normách pre ochranné prvky a biometriu v cestovných pasoch a cestovných dokladoch vydávaných členskými štátmi (Ú. v. EÚ L 385, s. 1), zmeneného a doplneného nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 444/2009 z 28. mája 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 2252/2004 (Ú. v. EÚ L 142, s. 1), je platný, má sa článok 4 ods. 3 nariadenia so zreteľom na články 7 a 8 Charty základných práv Európskej únie, na článok 8 ods. 2 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a na článok 7 písm. f) smernice o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov v spojení s článkom 6 ods. 1 písm. b) tejto smernice vykladať v tom zmysle, že na účely vykonávania tohto nariadenia musia členské štáty zákonom zaručiť, že biometrické údaje, ktoré sa získavajú a uchovávajú podľa uvedeného nariadenia, sa nemôžu získavať, spracovávať a používať na iné účely ako na vydanie dokladu?

____________

1 - Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (Ú. v. ES L 281, s. 31; Mim. vyd. 13/015, s. 355).