Language of document : ECLI:EU:T:2022:854

BENDROJO TEISMO (devintoji kolegija) SPRENDIMAS

2022 m. gruodžio 21 d.(*)

„Socialinė politika – Dotacijos, skirtos įmonės valdymo iniciatyvas skatinantiems veiksmams – Kvietimas teikti pasiūlymus VP/2020/008 – Draudimas dalyvauti juridinio asmens statuso neturinčioms Europos darbo taryboms – Reglamento (ES) 2018/1046 197 straipsnio 2 dalies c punktas“

Byloje T‑330/21

EWC Academy GmbH, įsteigta Hamburge (Vokietija), atstovaujama avocate H. Däubler-Gmelin,

ieškovė,

prieš

Europos Komisiją, atstovaujamą R. Pethke ir B.-R. Killmann,

atsakovę,

BENDRASIS TEISMAS (devintoji kolegija),

kurį per pasitarimus sudarė kolegijos pirmininkė M. J. Costeira, teisėjai T. Perišin ir P. Zilgalvis (pranešėjas),

posėdžio sekretorius P. Cullen, administratorius,

atsižvelgęs į rašytinę proceso dalį,

atsižvelgęs į tai, kad vienam iš kolegijos teisėjų negalint eiti pareigų į kolegiją buvo paskirtas kitas teisėjas,

įvykus 2022 m. rugsėjo 8 d. posėdžiui,

priima šį

Sprendimą

1        SESV 263 straipsniu grindžiamu ieškiniu ieškovė EWC Academy GmbH prašo panaikinti 2021 m. balandžio 14 d. Europos Komisijos sprendimą, kuriuo buvo atmesta dotacijos paraiška, kurią ji, kaip konsorciumo koordinatorė, pateikė vykstant kvietimo teikti pasiūlymus VP/2020/008 dėl darbuotojų dalyvavimo valdant įmonę procedūrai (toliau – ginčijamas sprendimas).

 Ginčo aplinkybės

 Kvietimas teikti pasiūlymus

2        2020 m. birželio 2 d. buvo paskelbtas kvietimas teikti pasiūlymus VP/2020/008 (Information, consultation and participation of representatives of undertakings) (toliau – kvietimas teikti pasiūlymus) dėl dotacijų, skirtų įmonės valdymo iniciatyvas skatinantiems veiksmams.

3        Šis paskelbimas buvo susijęs su 2019 m. rugsėjo 16 d. Komisijos sprendimu C(2019) 6522 final dėl 2020 m. metinės dotacijų ir sutarčių, susijusių su konkrečiais „Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties“ generalinio direktorato įgaliojimais ir prerogatyvomis, darbo programos priėmimo; jis laikytinas finansavimo sprendimu.

4        Kvietimo teikti pasiūlymus 2.1 punkte nurodyta, kad numatyti asignavimai iš esmės skirti finansuoti priemonėms, kurios leistų partneriams ir socialiniams dalyviams susipažinti su Europos Sąjungos teise ir politika, susijusioms su darbuotojų dalyvavimu įmonės veikloje, ir parengti bei įgyvendinti konkrečius atsakymus į tokio dalyvavimo keliamus iššūkius. Šiuo tikslu 2020 finansiniams metams nustatyti prioritetai buvo susiję, be kita ko, su tarptautinio socialinių partnerių bendradarbiavimo skatinimu, keitimusi žiniomis ir gerąja patirtimi bei jų sklaida, taip pat su veiksmų, kuriais remiami tarptautiniai informavimo, konsultavimosi ir dalyvavimo mechanizmai ir įstaigos, įskaitant Europos darbo tarybas, plėtojimu.

5        Šiomis aplinkybėmis kvietimo teikti pasiūlymus 6.1 punkto b papunktyje nurodyta, kad pareiškėjai, pagrindiniai vadovai ir bendrapareiškėjai, galintys dalyvauti teikiant pasiūlymus turi būti, be kita ko, juridiniai asmenys arba darbuotojų atstovai, pavyzdžiui, darbo tarybos. Be to, pagal taikytiną nacionalinę teisę juridinio asmens statuso neturinčios socialinių partnerių organizacijos taip pat gali teikti pasiūlymus pagal 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 (OL L 193, 2018, p. 1; toliau – Finansinis reglamentas), 197 straipsnio 2 dalies c punktą, laikydamiesi minėtame reglamente nustatytų sąlygų.

6        Pagal kvietimo teikti pasiūlymus 8.1 punktą pareiškėjai, projekto vadovai ir bendrapareiškėjai turi turėti tvirtą finansinį pajėgumą, kad galėtų tęsti veiklą per visą veiksmų laikotarpį ir prireikus prisidėti prie jų finansavimo.

 Administracinė procedūra

7        Ieškovė yra mokymo ir konsultavimo bendrovė, kurios specializacija – darbuotojų atstovavimas esant tarptautiniam kontekstui.

8        Ieškovė, taip pat bendrovių Mayr-Melnhof Packaging ir DS Smith plc Europos darbo tarybos susivienijo į konsorciumą, kad galėtų pateikti paraišką, atsakydamos į kvietimą teikti pasiūlymus. Konsorciumo projektas iš esmės buvo susijęs su pakavimo pramonės darbuotojams skirtų praktinių seminarų, konferencijų ir mokymų rengimu bei įgyvendinimu.

9        2020 m. liepos 30 d. ieškovė pateikė dotacijos paraišką ir nurodė Mayr-Melnhof Packaging ir DS Smith plc Europos darbo tarybas kaip bendrapareiškėjas (toliau – tarybos bendrapareiškėjos). Prie paraiškos buvo pridėta, be kita ko, minėtų tarybų pirmininkų garbės deklaracija, patvirtinanti, kad jie turi pagal kvietime teikti pasiūlymus nustatytas sąlygas reikalaujamus finansinius ir veiklos pajėgumus.

10      2020 m. rugsėjo 14 d. Komisija paprašė ieškovės pateikti tarybų bendrapareiškėjų registracijos nacionalinėse viešosios valdžios institucijose įrodymą.

11      2020 m. rugsėjo 15 d. ieškovė atsakė, kad tai yra Europos darbo tarybos; jas steigiant registracija nereikalinga ir joms atstovauja jų pirmininkai.

12      2021 m. sausio 20 d. raštu Komisija ieškovei nurodė, kad konsorciumo paraiška praėjo vertinimo iš esmės etapą, ir paprašė pateikti papildomus dokumentus, įskaitant formą „Teisinė padėtis“.

13      2021 m. sausio 25 d. ieškovė pranešė Komisijai, kad tarybos bendrapareiškėjos nėra juridiniai asmenys, todėl negali pateikti jokio tai patvirtinančio dokumento.

14      Remdamasi Finansinio reglamento 197 straipsnio 2 dalies c punktu Komisija paprašė ieškovės pateikti įrodymų dėl Mayr-Melnhof Packaging Europos darbo tarybos finansinio pajėgumo: 2021 m. kovo 24 d. elektroniniame laiške ji pareikalavo šios tarybos balanso, taip pat pelno ir nuostolių ataskaitos.

15      2021 m. kovo 29 d. rašte ieškovė nurodė negalinti pateikti tarybų bendrapareiškėjų finansinio pajėgumo įrodymų dėl to, kad, išskyrus Prancūziją, Europos darbo tarybos neturi savo atskiros banko sąskaitos ir nesudaro balanso.

16      2021 m. balandžio 14 d. raštu Ares(2021) 2519314 Komisija priėmė ginčijamą sprendimą, juo atmetė ieškovės, kaip konsorciumo koordinatorės, atsakant į kvietimą teikti pasiūlymus pateiktą dotacijos paraišką.

17      Ginčijamame sprendime Komisija pažymėjo, kad, nepaisant tarybų bedrapareiškėjų pateiktų garbės deklaracijų, kuriose nurodyta, kad jos turi pakankamą finansinį pajėgumą imtis veiksmų, dėl kurių buvo paskelbtas kvietimas teikti pasiūlymus, jos neturėjo nei metinių ataskaitų (balanso ir (arba) pelno ir nuostolių ataskaitos), nei banko sąskaitos. Todėl Komisija nusprendė, kad šios dvi tarybos neatitinka Finansinio reglamento 197 straipsnio 2 dalies c punkte ir kvietimo teikti pasiūlymus 8.1 punkte nustatytų sąlygų.

18      Konstatavusi, kad tarybos bendrapareiškėjos neatitinka nustatytų tinkamumo sąlygų, Komisija nusprendė, kad ieškovė neatitiko minimalaus tinkamumo kriterijaus, nurodyto kvietimo teikti pasiūlymus 6.1 punkto b papunktyje, todėl paraiška turėjo būti atmesta visa.

 Šalių reikalavimai

19      Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

–        panaikinti ginčijamą sprendimą,

–        įpareigoti Komisiją priimti teisėtą sprendimą skirti dotaciją,

–        priteisti iš Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

20      Komisija Bendrojo Teismo prašo:

–        pripažinti ieškinį nepriimtinu, kiek tai susiję su įpareigojimu priimti teisėtą sprendimą skirti dotaciją,

–        atmesti likusią ieškinio dalį kaip nepagrįstą,

–        priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas.

 Dėl teisės

 Dėl Bendrojo Teismo jurisdikcijos

21      Komisija tvirtina, kad Bendrasis Teismas neturi jurisdikcijos priimti sprendimo dėl antrojo reikalavimo, nes ieškovė prašo konstatuoti galimo sprendimo dėl panaikinimo pasekmes, o tai būtų įpareigojimas dėl jo vykdymo tvarkos.

22      Reikia konstatuoti, kad šiuo reikalavimu Bendrojo Teismo iš tikrųjų prašoma įpareigoti Komisiją priimti teisėtą sprendimą skirti dotaciją.

23      Šiuo klausimu pakanka priminti, kad vykdydamas teisėtumo kontrolę pagal SESV 263 straipsnį Bendrasis Teismas nėra kompetentingas nustatyti įpareigojimų Sąjungos institucijoms, įstaigoms ir organams (2016 m. rugsėjo 22 d. Nutarties Gaki / Komisija, C‑130/16 P, nepaskelbta Rink., EU:C:2016:731, 14 punktas), net jeigu jie susiję su jo sprendimų vykdymo tvarka (2016 m. liepos 19 d. Nutarties Traktna luka Split / Komisija, T‑169/16, nepaskelbta Rink., EU:T:2016:441, 13 punktas).

24      Tuo remiantis darytina išvada, kad antrasis ieškinio pagrindas turi būti atmestas, nes Bendrasis Teismas neturi jurisdikcijos jį nagrinėti.

 Dėl esmės

25      Grįsdama savo ieškinį ieškovė iš esmės nurodo tris pagrindus, kurių pirmasis susijęs su Finansinio reglamento 197 straipsnio 2 dalies c punkto, siejamo su kvietimo teikti pasiūlymus 8.1 punktu, pažeidimu, antrasis – su to paties reglamento 197 straipsnio 3 dalies pažeidimu, o trečiasis su teisėtų lūkesčių apsaugos principo pažeidimu.

26      Dėl pirmojo ieškinio pagrindo ieškovė iš esmės teigia, kad Komisija pažeidė Finansinio reglamento 197 straipsnio 2 dalies c punktą, siejamą su kvietimo teikti pasiūlymus 8.1 punktu. Ji mano, kad Komisija negali įpareigoti Europos darbo tarybų, neturinčių juridinio asmens statuso, įrodyti, kad jos turi banko sąskaitą ar savo metinį balansą.

27      Šiuo klausimu ieškovė tvirtina, kad visi konsorciumo nariai pateikė įrodymą dėl pakankamų finansinių išteklių. Komisija savo analizėje neatsižvelgė į tai, kad pagal Austrijos ir Didžiosios Britanijos teisę, atitinkamai taikytiną Mayr-Melnhof Packaging Europos darbo tarybai ir DS Smith Europos darbo tarybai, numatyta galimybė šioms taryboms prieš įmonę remtis teise į su jų veikla susijusių išlaidų atlyginimą, įskaitant teisę į projekte dalyvaujančių pirmininkų ir narių darbo užmokesčio išlaikymą.

28      Be to, pagal Finansinio reglamento 197 straipsnio 2 dalies c punktą iš juridinio asmens statuso neturinčių subjektų nereikalaujama pateikti įrodymų, panašių į reikalaujamus iš juridinių asmenų, bet jiems lygiaverčių įrodymų.

29      Galiausiai ieškovė mano, kad dėl ginčijamame sprendime Komisijos pateikto Finansinio reglamento 197 straipsnio 2 dalies c punkto aiškinimo iš kvietimo teikti pasiūlymus procedūros pašalinamas ne tik konsorciumas pareiškėjas, bet ir dauguma valstybių narių Europos darbo tarybų, neturinčių juridinio asmens statuso.

30      Komisija teigia, kad Finansinio reglamento 198 straipsnio 2 dalyje nurodyto finansinio pajėgumo įrodymų reikalaujama iš visų pareiškėjų, neatsižvelgiant į tai, ar jie turi juridinio asmens statusą, ar ne.

31      Komisijos teigimu, finansinio pajėgumo patikrinimas turi būti atliekamas remiantis Finansinio reglamento 196 straipsnio 1 dalies c punkte nurodyta informacija ir patvirtinamaisiais dokumentais. Šio patikrinimo tikslas – gauti informacijos apie atitinkamo pareiškėjo finansinį stabilumą ir mokumą.

32      Šiuo atžvilgiu yra daugiau neužtikrintumo dėl juridinio asmens statuso neturinčių subjektų finansinio pajėgumo. Ši aplinkybė padidina su dotacijos skyrimu susijusią finansinę riziką bendrajam Sąjungos biudžetui ir jos finansiniams interesams. Tokiomis aplinkybėmis Finansinio reglamento 197 straipsnio 2 dalies c punktu, reikalaujant įrodymų, lygiaverčių nurodytiems šio reglamento 196 straipsnio 1 dalies c punkte, siekiama tik kompensuoti su šių subjektų teisiniu statusu susijusią riziką, o tai pateisina galimybę nustatyti griežtesnį reikalavimą, nei juridiniams asmenims.

33      Komisijos nuomone, tarybos bendrapareiškėjos turi pateikti ne tik įrodymų, panašių į Finansinio reglamento 196 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytuosius, bet ir jiems lygiaverčių įrodymų pagal to paties reglamento 197 straipsnio 2 dalies c punktą. Įrodymas yra lygiavertis, jei atitinka tą, kuris nustatytas juridiniam asmeniui, ir apima šio reglamento 196 straipsnio 1 dalies c punkte reikalaujamą informaciją.

34      Komisijos teigimu, ginčijamame sprendime nevertinamas tarybų bendrapareiškėjų finansinio pajėgumo lygiavertiškumas juridinio asmens finansiniam pajėgumui, nes minėtos tarybos negalėjo įrodyti šio pajėgumo pagal Finansinio reglamento 198 straipsnį. Šiuo klausimu jos neįrodė, kad turi finansinių išteklių, kuriais galėjo laisvai disponuoti.

35      Reikia priminti, kad Finansinio reglamento 198 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad pareiškėjas turi turėti „stabilius ir pakankamus finansavimo šaltinius, kad galėtų vykdyti savo veiklą laikotarpiu, kuriam skiriama dotacija, ir dalyvauti finansuojant veiklą (finansinis pajėgumas)“. Pagal šio straipsnio 4 dalį finansinis pajėgumas visų pirma tikrinimas remiantis informacijos ar patvirtinamųjų dokumentų, nurodytų Finansinio reglamento 196 straipsnyje, susijusiame su dotacijų paraiškų turiniu, analize, įskaitant, be kita ko, ne daugiau kaip trijų paskutinių finansinių metų, kurių sąskaitos yra uždarytos, pelno ir nuostolio ataskaitą ir balansą.

36      Be to, Finansinio reglamento 197 straipsnio 2 dalies c punkte nustatyta, kad subjektai, neturintys juridinio asmens statuso, gali dalyvauti kvietime teikti pasiūlymus, su sąlyga, kad jie pateikia finansinių interesų apsaugos garantijas, lygiavertes juridinių asmenų teikiamoms garantijoms. Taigi pareiškėjas turi turėti finansinį pajėgumą, kuris būtų lygiavertis, palyginti su tokiais asmenimis, ir per savo atstovus pateikti įrodymų, kad šios sąlygos yra įvykdytos.

37      Atsižvelgiant į Finansinio reglamento 197 straipsnio 2 dalies c punkto, kurio tikslas – sudaryti sąlygas juridinio asmens statuso neturintiems subjektams lygiai taip pat kaip ir juridiniams asmenims dalyvauti Sąjungos kvietimuose teikti pasiūlymus, turinį, šio reglamento 196 straipsnio 1 dalies c punkte nurodyta informacija ir patvirtinamieji dokumentai, būtini siekiant įrodyti finansinį pajėgumą teikiant dotacijos paraišką ir kuriuos sudaro, be kita ko, trijų paskutinių finansinių metų, kurių sąskaitos yra uždarytos, pelno ir nuostolių ataskaita ir balansas, negali būti aiškinami taip, kad jie yra vieninteliai įrodymai, galintys patvirtinti tokio pajėgumo buvimą.

38      Be to, aiškinant Finansinio reglamento 197 straipsnio 2 dalies c punktą taip, kad juridinio asmens statuso neturintys subjektai privalo pateikti įrodymų, kurie paprastai siejami su tokio statuso turėjimu, būtų pakenkta šios nuostatos veiksmingumui, nes jiems būtų sudaryta kliūčių dalyvauti teikiant dotacijų paraiškas.

39      Nors juridinio asmens finansiniam pajėgumui lygiaverčio pajėgumo įrodymai gali būti pateikti kitais būdais, nei nurodyti, pavyzdžiui, Finansinio reglamento 196 straipsnio 1 dalies c punkte, vis dėlto įrodymai, patvirtinantys tokį finansinį pajėgumą turi leisti patikrinti, ar juridinio asmens statuso neturintis subjektas gali suteikti Sąjungos finansinių interesų apsaugos garantijas, lygiavertes juridinio asmens teikiamoms garantijoms, kaip matyti iš Finansinio reglamento 197 straipsnio 2 dalies c punkto.

40      Nagrinėjamu atveju Komisija ginčijamame sprendime konstatavo, kad tarybos bendrapareiškėjos neatitinka sąlygų, nustatytų Finansinio reglamento 197 straipsnio 2 dalies c punkte ir kvietimo teikti pasiūlymus 8.1 punkte, pagal kurį pareiškėjai, projekto vadovai ir bendrapareiškėjai turi turėti tvirtą finansinį pajėgumą, kad galėtų tęsti savo veiklą per visą veiksmų laikotarpį ir prireikus prisidėti prie jų finansavimo, vien dėl to, kad minėtos tarybos neturėjo nei metinių ataskaitų (balanso ir (arba) pelno ir nuostolių ataskaitų), nei banko sąskaitos (žr. šio sprendimo 17 punktą). Todėl iš ginčijamo sprendimo matyti, kad, Komisijos nuomone, norint įrodyti tvirtą finansinį pajėgumą, reikia pateikti įrodymų, susijusių su metinėmis ataskaitomis (balansu ir (arba) pelno ir nuostolių ataskaitomis) arba banko sąskaita.

41      Vis dėlto, kaip konstatuota šio sprendimo 36–39 punktuose, Finansinio reglamento 197 straipsnio 2 dalies c punkte, siejamame su 196 straipsnio 1 dalies c punktu, nenumatyta, kad įrodymai, patvirtinantys juridinio asmens statuso neturinčių subjektų finansinį pajėgumą, yra tik tie, kurie įrodo, kad šie subjektai turi metines ataskaitas (balansą ir (arba) pelno ir nuostolių ataskaitą) arba savo banko sąskaitas.

42      Taigi ginčijamas sprendimas buvo priimtas pažeidžiant Finansinio reglamento 197 straipsnio 2 dalies c punktą.

43      Be to, nepaisant Komisijos pateiktų argumentų, kad, be kita ko, tarybos bendrapareiškėjos nebūtų galėjusios pateikti savo finansinio pajėgumo įrodymų, reikia pažymėti, kad ginčijamas sprendimas nėra pagrįstas šia aplinkybe ir ji jame nenurodyta, todėl nėra paaiškinamos priežastys, dėl kurių konsorciumo vardu ieškovės pateikta informacija nėra priimtinas finansinio pajėgumo įrodymas, kaip tai suprantama pagal Finansinio reglamento 197 straipsnio 2 dalies c punktą.

44      Iš to, kas išdėstyta, matyti, kad ieškinio pagrindą, grindžiamą Finansinio reglamento 197 straipsnio 2 dalies c punkto, siejamo su kvietimo teikti pasiūlymus 8.1 punktu, pažeidimu, reikia priimti.

45      Taigi ginčijamas sprendimas turi būti panaikintas, nesant reikalo nagrinėti antrojo ir trečiojo ieškinio pagrindų, taip pat per teismo posėdį iškelto klausimo dėl tariamo iš pradžių pateiktos dotacijos paraiškos sumos pakeitimo.

 Dėl bylinėjimosi išlaidų

46      Pagal Bendrojo Teismo procedūros reglamento 134 straipsnio 1 dalį iš pralaimėjusios šalies priteisiamos bylinėjimosi išlaidos, jei laimėjusi šalis to reikalavo. Kadangi Komisija pralaimėjo bylą, be savo bylinėjimosi išlaidų, ji turi padengti ieškovės patirtas bylinėjimosi išlaidas pagal jos pateiktus reikalavimus.

Remdamasis šiais motyvais,

BENDRASIS TEISMAS (devintoji kolegija)

nusprendžia:

1.      Panaikinti 2021 m. balandžio 14 d. Europos Komisijos sprendimą, kuriuo atmesta EWC Academy GmbH pateikta dotacijos paraiška vykstant kvietimo teikti pasiūlymus VP/2020/008 procedūrai.

2.      Priteisti iš Komisijos jos ir EWC Academy GmbH patirtas bylinėjimosi išlaidas.

Costeira

Perišin

Zilgalvis

Paskelbta 2022 m. gruodžio 21 d. viešame teismo posėdyje Liuksemburge.

Parašai.


*      Proceso kalba: vokiečių.