Language of document :

Acțiune introdusă la 5 martie 2021 – Parlamentul European/Comisia Europeană

(Cauza C-144/21)

Limba de procedură: engleză

Părțile

Reclamant: Parlamentul European (reprezentanți: L. Visaggio, C. Ionescu Dima, M. Menegatti, agenți)

Pârâtă: Comisia Europeană

Concluziile reclamantului

anularea articolului 1 alineatele (1) și (5) și a articolelor 2, 3, 4, 5, 7, 9 și 10 din Decizia de punere în aplicare C(2020) 8797 a Comisiei din 18 decembrie 2020 privind acordarea unei autorizații pentru anumite utilizări ale trioxidului de crom în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului1 (Chemservice GmbH și alții) în măsura în care privesc autorizațiile referitoare la utilizările 2, 4 și 5 (și la utilizarea 1, în legătură cu formularea de amestecuri pentru utilizările 2, 4 și 5) numerotate de la REACH/20/18/0 la REACH/20/18/27;

cu titlu subsidiar, anularea în integralitate a Deciziei de punere în aplicare C(2020) 8797 a Comisiei din 18 decembrie 2020;

obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

În susținerea acțiunii sale, reclamantul invocă un motiv unic, întemeiat pe faptul că decizia atacată a fost adoptată cu încălcarea cerințelor stabilite de articolul 60 alineatele (4) și (7) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului și, prin urmare, trebuie să fie anulată în măsura în care privește autorizațiile pentru utilizările 2, 4 și 5 (și pentru utilizarea 1, în legătură cu formularea de amestecuri pentru utilizările 2, 4 și 5) numerotate de la REACH/20/18/0 la REACH/20/18/27. Cu titlu subsidiar, în cazul în Curtea consideră că autorizațiile din decizia atacată pentru utilizarea 6 numerotate de la REACH/20/18/28 la REACH/20/18/34 sunt atât de inextricabil legate de autorizațiile pentru alte utilizări decât utilizările 2, 4 și 5 (și utilizarea 1, în legătură cu formularea de amestecuri pentru utilizările 2, 4 și 5) încât nu sunt detașabile de decizia atacată, reclamantul consideră că decizia trebuie anulată în integralitate.

____________

1 Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei (JO 2006, L 396, p. 1, Ediție specială, 13/vol. 60, p. 3).