Language of document :

2021 m. kovo 10 d. Svea hovrätt (Švedija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Italijos Respublika / Athena Investments A/S (anksčiau Greentech Energy Systems A/S), NovEnergia II Energy & Environment (SCA) SICAR, NovEnergia II Italian Portfolio SA

(Byla C-155/21)

Proceso kalba: švedų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Svea hovrätt

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantė: Italijos Respublika

Kitos apeliacinio proceso šalys: Athena Investments A/S (anksčiau – Greentech Energy Systems A/S), NovEnergia II Energy dantes Environment (SCA) SICAR, NovEnergia II Italian Portfolio SA

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar ECS1 reikia aiškinti taip, kad jos 26 straipsnyje2 numatyta arbitražinė išlyga, pagal kurią susitariančioji šalis duoda sutikimą, kad jos ir kitos susitariančiosios šalies investuotojo ginčas dėl pastarojo investicijų pirmosios teritorijoje būtų perduotas spręsti tarptautiniam arbitražui, taip pat taikoma Europos Sąjungos valstybės narės ir kitos Europos Sąjungos valstybės narės investuotojo ginčui?

2.    Jeigu į pirmąjį klausimą būtų atsakyta teigiamai, ar ES sutarties 19 straipsnis ir 4 straipsnio 3 dalis bei SESV 267 ir 344 straipsniai turi būti aiškinami taip, kad pagal juos draudžiama ECS 26 straipsnyje numatyta arbitražinė išlyga arba tą išlygą draudžiama taikyti, kai Europos Sąjungos valstybės narės investuotojas, kilus ginčui dėl investicijų kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, remdamasis ECS 26 straipsniu gali prieš pastarąją valstybę narę pradėti procesą arbitražo teisme, su kurio kompetencija ir sprendimu ta valstybė turi sutikti?

3.    Jeigu į antrąjį klausimą būtų atsakyta teigiamai, ar Sąjungos teisę, o ypač Sąjungos teisės viršenybės principą ir jos veiksmingumo reikalavimą, reikia aiškinti taip, kad pagal ją draudžiama taikyti nacionalinės teisės nuostatą, kurioje numatyta teisės praradimo taisyklė, kaip antai SFL 34 straipsnio antrą pastraipą, jei taikant tokią nuostatą apeliacinio proceso šalis negalėtų pareikšti prieštaravimo, kad nėra galiojančio arbitražinio susitarimo, remdamasi tuo, kad ECS 26 straipsnyje numatyta arbitražinė išlyga arba pasiūlymas pagal tą straipsnį negalioja arba yra netaikomi, nes prieštarauja Sąjungos teisei?

____________

1 1997 m. rugsėjo 23 d. Tarybos ir Komisijos sprendimas 98/181/EB, EAPB, Euratomas dėl Europos Bendrijų Energetikos chartijos sutarties ir Energetikos chartijos protokolo dėl energijos efektyvumo ir su tuo susijusių aplinkosaugos aspektų sudarymo (OL L 69, 1998, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 12 sk., 2 t., p. 24).

2 Europos energetikos konferencijos baigiamasis aktas. 1 priedas „Energetikos chartijos sutartis“. 2 priedas „Sprendimai dėl Energetikos chartijos sutarties“ (OL L 380, 1994, p. 24; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 12 sk., 1 t., p. 178).