Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 18. veljače 2015. uputio High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Divisional Court) (Ujedinjena Kraljevina) – OJSC Rosneft Oil Company protiv Her Majesty's Treasury, Secretary of State for Business, Innovation and Skills, The Financial Conduct Authority

(predmet C-72/15)

Jezik postupka: engleski

Sud koji je uputio zahtjev

High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Divisional Court)

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: OJSC Rosneft Oil Company

Tuženici: Her Majesty's Treasury, Secretary of State for Business, Innovation and Skills, The Financial Conduct Authority

Prethodna pitanja

Upućena pitanja odnose se na Odluku Vijeća 2014/512/ZVSP1 , kako je izmijenjena odlukama Vijeća 2014/659/ZVSP2 i 2014/872/ZVSP3 (u daljnjem tekstu zajedno nazvane Odluka) i na Uredbu (EU) br. 833/20144 , kako je izmijenjena uredbama (EU) br. 960/20145 i br. 1290/20146 (u daljnjem tekstu zajedno nazvane Uredba Unije). Pitanja su sljedeća:

Je li Sud na temelju članka 267. UFEU-a nadležan odlučivati u prethodnom postupku o valjanosti članka 1. stavka 2. točaka (b) do (d), članka 1. stavka 3., članka 4., članka 4. a i članka 7. Odluke te Priloga III. Odluci, osobito s obzirom na članak 19. stavak 1., članak 24. i članak 40. UEU-a, članak 47. [Povelje Europske unije o temeljnim pravima] i članak 275. stavak 2. UFEU-a?

2.(a)    Je su li nevaljane neke od sljedećih odredbi (u daljnjem tekstu: relevantne mjere) Uredbe Unije i, u mjeri u kojoj je Sud nadležan, Odluke:

članci 4. i 4.a Odluke;

članak 3., članak 3.a, članak 4. stavci 3. i 4. te Prilog II. Uredbi Unije (u daljnjem tekstu zajedno nazvane odredbe o naftnom sektoru);

članak 1. stavak 2. točke (b) do (d), članak 1. stavak 3. Odluke i Prilog III. Odluci;

članak 5. stavak 2. točke (b) do (d) i članak 5. stavak 3. Uredbe Unije te Prilog VI. toj uredbi (u daljnjem tekstu zajedno nazvane odredbe o vrijednosnim papirima i zajmovima);

članak 7. Odluke i

članak 11. Uredbe Unije.

2. (b)    Ako su relevantne mjere valjane, je li protivno načelu pravne sigurnosti i načelu nulla poena sine lege certa to da država članica na temelju članka 8. Uredbe Unije nametne kaznenopravne sankcije prije no što je Sud u dovoljnoj mjeri razjasnio opseg predmetne povrede?

Ako su relevantne zabrane i ograničenja iz pitanja 2. (a) valjana:

Uključuje li pojam „financijske pomoći“ iz članka 4. stavka 3. Uredbe Unije provedbu plaćanja od strane banke ili druge financijske institucije?

Zabranjuje li članak 5. Uredbe Unije izdavanje ili drugi oblik poslovanja s globalnim potvrdama o vlasništvu (Global Depositary Receipts (GDR)) koje su izdane na dan 12. rujna 2014. ili nakon tog datuma na temelju ugovora o depozitu sklopljenog s jednim od subjekata navedenih u Prilogu VI., za dionice jednog od tih subjekata izdane prije 12. rujna 2014.?Ako Sud smatra da stvar nije dovoljno jasna i da ju je moguće rasvijetliti uz njegove daljnje upute, koje je pravilno tumačenje pojmova „škriljevac“ i „vode dublje od 150 metara“ u članku 4. Odluke i člancima 3. i 3.a Uredbe Unije? Ako Sud to smatra potrebnim i primjerenim, može li za potrebe provedbe Uredbe ponuditi geološko tumačenje pojma „škriljevac“ te pojasniti valja li mjerenje „voda dubljih od 150 metara“ provoditi od točke bušenja ili od koje druge točke?

____________

____________

1 Odluka Vijeća 2014/512/ZVSP od 31. srpnja 2014. o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini (SL L 229, str. 13.) Odluka Vijeća 2014/659/ZVSP od 8. rujna 2014. o izmjeni Odluke 2014/512/ZVSP o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini (SL L 271, str. 54.) Odluka Vijeća 2014/872/ZVSP od 4. prosinca 2014. o izmjeni Odluke 2014/512/ZVSP o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini, i Odluke 2014/659/ZVSP o izmjeni Odluke 2014/512/ZVSP (SL L 349, str. 58.) Uredba Vijeća (EU) br. 833/2014 od 31. srpnja 2014. o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini (SL L 229, str. 1.) Uredba Vijeća (EU) br. 960/2014 od 8. rujna 2014. o izmjeni Uredbe (EU) br. 83