Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Divisional Court) (Spojené kráľovstvo) 18. februára 2015 – OJSC Rosneft Oil Company/Her Majesty’s Treasury, Secretary of State for Business, Innovation and Skills, The Financial Conduct Authority

(vec C-72/15)

Jazyk konania: angličtina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Divisional Court)

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: OJSC Rosneft Oil Company

Žalovaní: Her Majesty’s Treasury, Secretary of State for Business, Innovation and Skills, The Financial Conduct Authority

Prejudiciálne otázky

Prejudiciálne otázky sa týkajú ustanovení rozhodnutia Rady 2014/512/SZBP1 , zmeneného a doplneného rozhodnutím Rady 2014/659/SZBP2 a rozhodnutia Rady 2014/872/SZBP3 (spolu len „rozhodnutie“) a nariadenia Rady (EÚ) č. 833/20144 , zmeneného a doplneného nariadením Rady (EÚ) č. 960/20145 a nariadením Rady (EÚ) č. 1290/20146 (spolu len „nariadenie EÚ“). Sú to tieto otázky:

1.    Najmä so zreteľom na článok 19 ods. 1 ZEÚ, články 24 ZEÚ a 40 ZEÚ, článok 47 Charty základných práv Európskej únie a článok 275 ods. 2 ZFEÚ, má Súdny dvor právomoc rozhodovať v prejudiciálnom konaní podľa článku 267 ZFEÚ o platnosti článku l ods. 2 písm. b) až d), článku 1 ods. 3, článkov 4, 4a a 7 a prílohy III rozhodnutia?

2. a)    Je neplatné niektoré alebo viacero z nasledujúcich ustanovení (ďalej len „dotknuté ustanovenia“) nariadenia EÚ a, pokiaľ má Súdny dvor právomoc o tom rozhodnúť, rozhodnutia:

i)    článok 4 a článok 4a rozhodnutia,

ii)    články 3 a 3a, článok 4 ods. 3 a 4 a príloha II nariadenia EÚ; (ďalej len „ustanovenia týkajúce sa ropného sektora“),

iii)    článok 1 ods. 2 písm. b) až d) a článok 1 ods. 3 a príloha III rozhodnutia,

iv)    článok 5 ods. 2 písm. b) až d) a článok 5 ods. 3 a príloha VI nariadenia EÚ; (ďalej len „ustanovenia týkajúce sa cenných papierov a pôžičiek“),

v)    článok 7 rozhodnutia, a

vi)    článok 11 nariadenia EÚ.

2. b)    Pokiaľ sú dotknuté ustanovenia platné, prieči sa zásadám právnej istoty a nulla poena sine lege certa, aby členský štát uložil trestnoprávnu sankciu podľa článku 8 nariadenia EÚ pred tým, než Súdny dvor dostatočne objasní skutkovú podstatu dotknutého trestného činu?

3.    Pokiaľ sú dotknuté zákazy a obmedzenia uvedené v druhej otázke písm. a) platné:

a)    Zahŕňa pojem „finančná pomoc“ v článku 4 ods. 3 nariadenia EÚ spracovanie platby bankou alebo inou finančnou inštitúciou?

b)    Zakazuje článok 5 nariadenia EÚ vydávanie alebo iné obchodovanie s globálnymi vkladovými potvrdenkami (ďalej len „GVP“), ktoré boli vydané 12. septembra 2014 podľa zmluvy o vklade s niektorým zo subjektov uvedených v prílohe VI, pokiaľ ide o akcie niektorého z týchto subjektov, ktoré boli vydané pred 12. septembrom 2014?c)    Ak Súdny dvor zaujme názor, že ide o nedostatok jasnosti, ktorý môže Súdny dvor vhodným spôsobom odstrániť tým, že poskytne ďalšie usmernenie, ako sa má správne vykladať pojem „bridlicový“ a „vody hlbšie ako 150 metrov“ v článku 4 rozhodnutia a článkoch 3 a 3a nariadenia EÚ? Konkrétne, pokiaľ to Súdny dvor bude považovať za nevyhnutné a vhodné, môže poskytnúť geologický výklad pojmu „bridlicový“, ktorý sa má použiť pri vykonávaní nariadenia, a objasniť, či sa „vody hlbšie ako 150 metrov“ majú merať v bode vrtu alebo inde?

____________

____________

1     Rozhodnutie Rady 2014/512/SZBP z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine (Ú. v. EÚ L 229, s. 13).     Rozhodnutie Rady 2014/659/SZBP z 8. septembra 2014, ktorým sa mení rozhodnutie 2014/512/SZBP o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine (Ú. v. EÚ L 271, s. 54).     Rozhodnutie Rady 2014/872/SZBP zo 4. decembra 2014, ktorým sa mení rozhodnutie 2014/512/SZBP o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine, a rozhodnutie 2014/659/SZBP, ktorým sa mení rozhodnutie 2014/512/SZBP (Ú. v. EÚ L 349, s. 58).     Nariadenie Rady (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľado

m na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine (Ú. v. EÚ L 229, s. 1).     Nariadenie Rady (EÚ) č. 960/2014 z 8. septembra 2014, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 833/2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine (Ú. v. EÚ L 271, s. 3).     Nariadenie Rady (EÚ) č. 1290/2014 zo 4. decembra 2014, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 833/2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine, a ktorým sa mení nari