Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je 18. februarja 2015 vložilo High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Divisional Court) (Združeno kraljestvo) – OJSC Rosneft Oil Company/Her Majesty's Treasury, Secretary of State for Business, Innovation and Skills, The Financial Conduct Authority

(Zadeva C-72/15)

Jezik postopka: angleščina

Predložitveno sodišče

High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Divisional Court)

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: OJSC Rosneft Oil Company

Tožene stranke: Her Majesty's Treasury, Secretary of State for Business, Innovation and Skills, The Financial Conduct Authority

Vprašanja za predhodno odločanje

Predložena vprašanja se nanašajo na konkretne določbe Sklepa Sveta 2014/512/SZVP z dne 31. julija 2014, kakor je bil spremenjen s Sklepom Sveta 2014/659/SZVP z dne 8. septembra 2014 in Sklepom Sveta 2014/872/SZVP z dne 4. decembra 2014 (ki so v vprašanjih skupaj navedeni kot „Sklep“) in Uredbe Svet

skupaj v nadaljevanju: „določbe o vrednostnih papirjih in posojilih“);v.     člen 7 Sklepa invi.     člen 11 Uredbe Unije.2.(b)    Če so zadevni ukrepi veljavni, ali nasprotuje načeloma pravne varnosti in nulla poena sine lege certa, če država članica naloži kazenske sankcije v skladu s členom 8 Uredbe Unije, preden Sodišče v zadostni meri pojasni obseg zadevne kršitve?3.    Če so zadevne prepovedi ali omejitve, navedene v drugem vprašanju, točka (a), veljavne:(a)    ali izraz „finančna pomoč“ iz člena 4(3) Uredbe Unije vsebuje izvedbo plačila, ki jo opravi banka ali druga finančna institucija;(b)    ali člen 5 Uredbe Unije prepoveduje izdajo ali drugo poslovanje z globalnimi potrdili o lastništvu (v nadaljevanju: GDR), ki so

h pravicah] ter člena 275, drugi odstavek, PDEU, pristojno za odločitev o predlogu za sprejetje predhodne odločbe na podlagi člena 267 PDEU

o veljavnosti členov 1(2),

od (b) do (d), in (3), 4, 4(a) in 7 ter Priloge III k Sklepu?

2.(a)    Ali so neveljavne ena ali več naslednjih določb

(v nadaljevanju: zadevni ukrepi) Uredbe Unije, in – če je Sodišče

pristojno – Sklepa:i.     člena 4 in 4a Sklepa;ii.     členi 3, 3a, 4(3) i

n (4) ter Priloga II k Uredbi Unije; (skupaj v nadaljevanju: „določbe o

naftnem sektorju“);

iii.     člen 1(2), od (b) do

(d), in 1(3) ter Priloga III k Sklepu;iv.     člen 5(2), od (b) do (d), in 5(3) ter Priloga VI k Uredbi Unije;(skupaj v nadaljevanju: „določbe o vrednostnih papirjih in posojilih“);v.     člen 7 Sklepa invi.     člen 11 Uredbe Unije.2.(b)    Če so zadevni

ukrepi veljavni, ali nasprotuje načeloma pravne varnosti in nulla poena sine lege certa, č

e država članica naloži kazenske sankcije v skladu s členom 8 Uredbe Unije, preden Sodišče v zadostni meri pojasni obseg zadevne kršit

ve?3.    Če so zadevne prepovedi ali omejitve, navedene v drugem vprašanju, točka (a), veljavne:(a)    ali izraz „finančna pomoč“ iz člena 4(3) Uredbe Unije vsebuje izvedbo plačila, ki jo opravi banka ali druga finančna institucija;(b)    ali člen 5 Uredbe Unije prepoveduje izdajo ali drugo poslovanje z globalnimi potrdili o lastništvu (v nadaljevanju: GDR), ki so izdana na 12. september 2014 ali po njem na podlagi pogodbe o depozitu z enim od subjektov iz Priloge VI za delnice v enem od teh subjektov, ki so bile izdane pred 12. septembrom 2014;(c)    če Sodišče meni, da ni zadostne jasnosti, kar je mogoče ustrezno rešiti tako, da Sodišče poda nadaljnje usmeritve, kakšna je pravilna razlaga izrazov „skrilavec“ in „v vodah, na globinah več kot 150 metrov“ iz člena 4 Sklepa ter členov 3 in 3a Uredbe Unije? Zlasti, ali lahko Sodišče, če meni, da je potrebno in primerno, poda geološko razlago pojma „skrilavec“, ki naj se uporablja pri izvajanju Uredbe, in pojasni, ali je treba meritve „v vodah, na globinah več kot 150 metrov“ šteti od točke vrtanja ali drugod?

____________

____________

1 Sklep Sveta 2014/512/SZVP z dne 31. julija 2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini; UL L 229, str. 13. Sklep Sveta 2014/659/SZVP z dne 8. septembra 2014 o spremembi Sklepa 2014/512/SZVP o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini; UL L 271, str. 54. Sklep Sveta 2014/872/SZVP z dne 4. decembra 2014 o spremembi Sklepa 2014/512/SZVP o omej

evalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini, in Sklepa 2014/659/SZVP o spremembi Sklepa 2014/512/SZVP; UL L 349, str. 58. Uredba Sveta (EU) št. 833/2014 z dne 31. julija 2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini; UL L 229, str. 1. Uredba Sveta (EU) št. 960/2014 z dne 8. septembra 2014 o spremembi Uredbe (EU) št. 833/2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini;

UL L 271, str. 3. Uredba Sveta (EU) št. 1290/2014 z dne 4. decembra 2014 o spremembi Uredbe (EU) št. 833/2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki p