Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Appeal Tribunal for Northern Ireland (Yhdistynyt kuningaskunta) on esittänyt 30.12.2020 – CG v. Department for Communities in Northern Ireland

(asia C-709/20)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Appeal Tribunal for Northern Ireland

Pääasian asianosaiset

Valittaja: CG

Vastapuoli: Department for Communities in Northern Ireland

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko yleistuesta vuonna 2016 annetun asetuksen (Pohjois-Irlanti) (Universal Credit Regulations (Northern Ireland) 2016) 9 §:n 3 momentin c kohdan i kohta, joka lisättiin asetukseen sosiaaliturvasta (ansiosidonnaiset etuudet) (päivitys ja muutos) (EU-ero) 2019 annetulla asetuksella (Pohjois-Irlanti) (the Social Security (Income-related Benefits) (Updating and Amendment) (EU Exit) Regulations (Northern Ireland) 2019) ja jossa suljetaan sosiaalietuuksia koskevan oikeuden ulkopuolelle Euroopan unionin kansalaiset, joilla on Yhdistyneessä kuningaskunnassa oleskeluoikeus (Limited Leave to Remain) ‒ tässä tapauksessa Yhdistyneen kuningaskunnan maahanmuuttosäännösten EU-liitteessä (Immigration Rules Appendix EU) tarkoitettu väliaikainen oleskelustatus (pre-settled status) ‒, lainvastaisesti (välittömästi tai välillisesti) syrjivä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 18 artiklan nojalla ja yhteensopimaton Euroopan yhteisöistä vuonna 1972 annettuun lakiin (European Communities Act 1972) perustuvien Yhdistyneen kuningaskunnan velvoitteiden kanssa?

Jos kysymykseen 1 vastataan myöntävästi ja yleistuesta 2016 annetun asetuksen (Pohjois-Irlanti) 9 §:n 3 momentin c kohdan i alakohdan on katsottava olevan välillisesti syrjivä, onko kyseinen säännös oikeutettu Euroopan unionin toiminnasta annetun sopimuksen 18 artiklan nojalla ja yhteen sopimaton Euroopan yhteisöistä vuonna 1972 annettuun lakiin perustuvien Yhdistyneen kuningaskunnan velvoitteiden kanssa?

____________