Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Appeal Tribunal (Northern Ireland) (Spojené kráľovstvo) 30. decembra 2020 – CG/Department for Communities in Northern Ireland

(vec C-709/20)

Jazyk konania: angličtina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Appeal Tribunal (Northern Ireland)

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: CG

Žalovaný: Department for Communities in Northern Ireland

Prejudiciálne otázky

1.    Je § 9 ods. 3 písm. c) bod i) nariadenia o univerzálnom úvere (Severné Írsko) z roku 2016, ktorý bol vložený nariadením o sociálnom zabezpečení (dávky naviazané na príjmy) (novelizácia) (vystúpenie z EÚ) (Severné Írsko) z roku 2019 a ktorý vylučuje z nároku na dávky sociálneho zabezpečenia štátnych príslušníkov EÚ s domácim právom na pobyt (obmedzené povolenie zotrvať) (v tomto prípade „štatút predbežne usadenej osoby“ v súlade s dodatkom EÚ k pravidlám Spojeného kráľovstva pre prisťahovalectvo), protizákonne diskriminačný (priamo alebo nepriamo) podľa článku 18 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a nezlučiteľný so záväzkami, ktoré Spojenému kráľovstvu plynú z European Communities Act 1972 (zákon o Európskych spoločenstvách z roku 1972)?

2.    Ak je odpoveď na prvú otázku kladná a § 9 ods. 3 písm. c) bod i) nariadenia o univerzálnom úvere (Severné Írsko) z roku 2016 je nepriamo diskriminačný, je § 9 ods. 3 písm. c) bod i) nariadenia o univerzálnom úvere (Severné Írsko) z roku 2016 opodstatnený podľa článku 18 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a nezlučiteľný so záväzkami, ktoré Spojenému kráľovstvu plynú zo zákona o Európskych spoločenstvách z roku 1972?

____________