Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Appeal Tribunal for Northern Ireland (Förenade kungariket) den 30 december 2020 – CG mot Department for Communities in Northern Ireland

(Mål C-709/20)

Rättegångsspråk: engelska

Hänskjutande domstol

Appeal Tribunal (Northern Ireland)

Parter i det nationella målet

Klagande: CG

Motpart: Department for Communities in Northern Ireland

Tolkningsfrågor

1.    Innebär regulation 9(3)(c)(i) i The Universal Credit Regulations (Northern Ireland) 2016 (UCRNI 2016), vilken infördes i UCRNI 2016 genom The Social Security (Income-related Benefits) (Updating and Amendment) (EU Exit) Regulations (Northern Ireland) 2019 och enligt vilken EU-medborgare med nationell uppehållsrätt (Limited Leave to Remain) – i förevarande fall status som ännu ej stadigvarande bosatt (pre-settled status) enligt Appendix EU till Förenade kungarikets Immigration Rules – ej har rätt till sociala trygghetsförmåner, olaglig (direkt eller indirekt) diskriminering enligt artikel 18 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt som är oförenlig med Förenade kungarikets skyldigheter enligt artikel 18 i European Communities Act 1972?

2.    Om fråga 1 ska besvaras jakande och regulation 9(3)(c)(i) i UCRNI 2016 anses vara indirekt diskriminerande, är den bestämmelsen motiverad enligt artikel 18 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och oförenlig med Förenade kungarikets skyldigheter enligt European Communities Act 1972?

____________