Language of document :

Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 26. februára 2013 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesgerichtshof - Nemecko) - Air France/Heinz-Gerke Folkerts, Luz-Tereza Folkerts

(vec C-11/11)

(Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Letecká doprava - Nariadenie (ES) č. 261/2004 - Články 6 a 7 - Priamo prípojný let - Konštatovanie meškania pri prílete do konečného cieľového miesta - Dĺžka meškania tri hodiny alebo viac - Právo cestujúcich na náhradu)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Bundesgerichtshof

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Air France

Žalovaní: Heinz-Gerke Folkerts, Luz-Tereza Folkerts

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Bundesgerichtshof - Výklad článkov 6 a 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 z 11. februára 2004, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 295/91 (Ú. v. EÚ L 46, s. 1; Mim. vyd. 07/008, s. 10) - Medzikontinentálny let zložený z viacerých čiastočných úsekov - Situácia, kedy let priletí do konečného cieľového miesta s meškaním desať hodín, hoci meškanie odletu sa nachádza v limitoch stanovených článkom 6 ods. 1 nariadenia (ES) č. 261/2004 - Prípadné právo na náhradu

Výrok rozsudku

Článok 7 nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 z 11. februára 2004, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 295/91, sa má vykladať v zmysle, že na základe tohto článku má cestujúci priamo prípojného letu, ktorého let mal pri odlete kratšie meškanie, ako sú limity stanovené v článku 6 uvedeného nariadenia, ale ktorý do svojho konečného cieľového miesta priletel s meškaním tri hodiny alebo viac voči plánovanému času príletu, právo na náhradu, keďže táto náhrada nie je viazaná na existenciu meškania pri odlete, a teda na dodržanie podmienok stanovených v uvedenom článku 6.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 95, 26.3.2011.