Language of document : ECLI:EU:C:2013:106

Дело C‑11/11

Air France

срещу

Heinz-Gerke Folkerts
и

Luz-Tereza Folkerts

(Преюдициално запитване,
отправено от Bundesgerichtshof)

„Преюдициално запитване — Въздушен транспорт — Регламент (ЕО) № 261/2004 — Членове 6 и 7 — Свързан(и) полет(и) — Отчитане на закъснение при достигане на крайния пункт на пристигане — Продължителност на закъснението, равна на или по-голяма от три часа — Право на пътниците на обезщетение“

Резюме — Решение на Съда (голям състав) от 26 февруари 2013 г.

1.        Транспорт — Въздушен транспорт — Регламент № 261/2004 — Общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети — Право на обезщетение при отмяна на полет — Приложимост при голямо закъснение

(член 5, параграф 1, буква в), подточка iii) и членове 6 и 7 от Регламент № 261/2004 на Европейския парламент и на Съвета)

2.        Транспорт — Въздушен транспорт — Регламент № 261/2004 — Общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети — Право на обезщетение при закъснение — Свързани полети, при които закъснението към момента на излитането е по-малко от установените в Регламента прагове, но крайният пункт на пристигане е достигнат със закъснение от три часа или повече след предварително планираното време за пристигане по разписание — Включване — Обуславяне на правото на обезщетение от наличието на закъснение към момента на излитането — Изключване

(членове 6 и 7 от Регламент № 261/2004 на Европейския парламент и на Съвета)

3.        Транспорт — Въздушен транспорт — Регламент № 261/2004 — Общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети — Цел

(съображение 1 от Регламент № 261/2004 на Европейския парламент и на Съвета)

4.        Транспорт — Въздушен транспорт — Регламент № 261/2004 — Обезщетяване и помощ на пътниците при отмяна на полет — Освобождаване от задължението за обезщетяване — Условие — Извънредни обстоятелства — Понятие

(съображение 15 и член 5, параграф 3 от Регламент № 261/2004 на Европейския парламент и на Съвета)

1.        Вж. текста на решението.

(вж. точка 32)

2.        Член 7 от Регламент № 261/2004 относно създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети трябва да се тълкува в смисъл, че въз основа на посочения член се дължи обезщетение на пътник, пътуващ със свързани полети, ако първият от тях е излетял със закъснение, по-малко от установените в член 6 от посочения регламент прагове за продължителност на закъснението, но въпреки това пътникът е достигнал крайния си пункт на пристигане със закъснение от три часа или повече след предварително планираното време за пристигане по разписание, тъй като посоченото обезщетение не зависи от наличието на закъснение при излитането на полета и следователно от спазването на изискванията в посочения член 6.

Всъщност в хипотезата на свързани полети от значение за получаване на обезщетението с фиксиран размер по член 7 от Регламент № 261/2004 е единствено закъснението, констатирано по отношение на предварително планираното по разписание време на кацане в крайния пункт на пристигане, разбиран като дестинацията на последния полет, с който лети съответният пътник. Възприемането на противоположното решение би съставлявало необосновано различие в третирането дотолкова, доколкото то би довело до различно третиране на пътниците на полети, които достигат крайния си пункт на пристигане със закъснение от три часа или повече след предварително планираното време за пристигане по разписание, в зависимост от обстоятелството дали закъснението на техния полет след времето за излитане по разписание надвишава максимално допустимата продължителност на закъснението по член 6 от Регламент № 261/2004, при положение че е идентично неудобството им, свързано с необратимата загуба на време.

(вж. точки 35, 39 и 47 и диспозитива)

3.        Вж. текста на решението.

(вж. точки 42 и 46)

4.        Вж. текста на решението.

(вж. точка 43)