Language of document : ECLI:EU:C:2013:106

Sag C‑11/11

Air France

mod

Heinz-Gerke Folkerts

og

Luz-Tereza Folkerts

(anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesgerichtshof)

»Præjudiciel forelæggelse – luftbefordring – forordning (EF) nr. 261/2004 – artikel 6 og 7 – direkte tilsluttede flyforbindelser – konstatering af en forsinkelse ved ankomsten til det endelige bestemmelsessted – forsinkelse på tre timer eller derover – passagerers ret til kompensation«

Sammendrag – Domstolens dom (Store Afdeling) af 26. februar 2013

1.        Transport – luftfart – forordning nr. 261/2004 – fælles bestemmelser om kompensation og bistand til luftfartspassagerer ved boardingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser – ret til kompensation ved aflysning af en flyafgang – anvendelse i tilfælde af væsentlig forsinkelse

[Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 261/2004, art. 5, stk. 1, litra c), nr. iii), art. 6 og 7]

2.        Transport – luftfart – forordning nr. 261/2004 – fælles bestemmelser om kompensation og bistand til luftfartspassagerer ved boardingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser – ret til kompensation ved forsinkelse – flyvning med direkte tilsluttede flyforbindelser, hvis afgang forsinkes med et tidsrum, der er kortere end de i forordningens tidsgrænser, men hvor ankomsten til det endelige bestemmelsessted finder sted mindst tre timer efter det planlagte ankomsttidspunkt – omfattet – ret til kompensation betinget af, at afgangen blev forsinket – udelukket

(Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 261/2004, art. 6 og 7)

3.        Transport – luftfart – forordning nr. 261/2004 – fælles bestemmelser om kompensation og bistand til luftfartspassagerer ved boardingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser – formål

(Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 261/2004, første betragtning)

4.        Transport – luftfart – forordning nr. 261/2004 – kompensation og bistand til luftfartspassagerer ved flyaflysning – fritagelse for forpligtelsen til at betale kompensation – betingelse – usædvanlige omstændigheder – begreb

(Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 261/2004, femtende betragtning og art. 5, stk. 3)

1.        Jf. afgørelsens tekst.

(jf. præmis 32)

2.        Artikel 7 i forordning nr. 261/2004 om fælles bestemmelser om kompensation og bistand til luftfartspassagerer ved boardingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser skal fortolkes således, at en passager, der havde reserveret en flyvning med direkte tilsluttede flyforbindelser, har ret til et kompensationsbeløb i henhold til denne bestemmelse, når afgangen forsinkedes i et tidsrum, der er kortere end de i forordningens artikel 6 fastsatte tidsgrænser, men ankomsten til det endelige bestemmelsessted fandt sted mindst tre timer efter det planlagte ankomsttidspunkt, idet nævnte ret til kompensation ikke er betinget af, at afgangen blev forsinket, og følgelig ikke er underlagt betingelserne i nævnte artikel 6.

For så vidt angår direkte tilsluttede flyforbindelser afhænger den faste kompensation i henhold til artikel 7 i forordning nr. 261/2004 således alene af den forsinkelse, der er konstateret i forhold til det planlagte tidspunkt for ankomst til det endelige bestemmelsessted forstået som bestemmelsesstedet for den berørte passagers sidste flyvning. Den modsatte løsning ville bevirke en ubegrundet forskellig behandling af passagerer, hvis flyvning ved ankomsten til det endelige bestemmelsessted er blevet forsinket tre timer eller mere i forhold til det planlagte ankomsttidspunkt, afhængigt af, hvorvidt forsinkelsen af deres flyafgang i forhold til det planlagte afgangstidspunkt overstiger de tidsgrænser, der er fastsat i artikel 6 i forordning nr. 261/2004, og det selv om den gene, de udsættes for ved uigenkaldeligt at miste tid, er den samme.

(jf. præmis 35, 39 og 47 samt domskonkl.

3.        Jf. afgørelsens tekst.

(jf. præmis 42 og 46)

4.        Jf. afgørelsens tekst.

(jf. præmis 43)