Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 20. listopadu 2020 Evropskou komisí proti rozsudku Tribunálu (devátého senátu) vydanému dne 9. září 2020 ve spojených věcech T-401/16 a T-443/16, Španělsko v. Komise

(Věc C-635/20 P)

Jednací jazyky: španělština a italština

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Evropská komise (zástupci: G. Gattinara, D. Milanowska, T. Lilamand, N. Ruiz García, zmocněnci)

Další účastníci řízení: Italská republika, Španělské království

Návrhová žádání účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatelka“) navrhuje, aby Soudní dvůr:

zrušil napadený rozsudek;

pokud to soudní řízení dovoluje, zamítl žalobu v prvním stupni jako neopodstatněnou;

uložil Italské republice a Španělskému království náhradu nákladů tohoto řízení a řízení v prvním stupni.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Na podporu svého kasačního opravného prostředku předkládá Komise tři důvody.

První důvod kasačního opravného prostředku vychází z nesprávného právního posouzení při výkladu článku 1d odst. 6 služebního řádu a při výkladu povinnosti uvést odůvodnění, jakož i z porušení povinnosti uvést odůvodnění rozsudků Tribunálu.

Tento důvod se dělí na tři části. První část vychází z nesprávného právního posouzení a z porušení povinnosti uvést odůvodnění rozsudků Tribunálu ohledně cíle okamžité schopnosti kandidátů podávat pracovní výkon. Tato první část se vztahuje k bodům 157 a 181 až 183 napadeného rozsudku.

Druhá část se týká definice nepřiměřeného důkazního břemene neseného Komisí a nesprávného právního posouzení při definování povinnosti uvést odůvodnění oznámení o výběrovém řízení. Tato druhá část se vztahuje k bodům 133 poslední větě, 158, 164, 167 poslední větě, 180 až 183, 201 a 205 napadeného rozsudku.

Třetí část vychází z nesprávného právního posouzení při hledání právně závazného aktu v interních pravidlech předložených Komisí. Tato část se vztahuje k bodům 152 až 155 napadeného rozsudku.

Druhý důvod kasačního opravného prostředku vychází z několika zkreslení, kterých se měl dopustit Tribunál při hodnocení důkazů, jakož i z nesprávného právního posouzení.

První zkreslení se týká posouzení sdělení předsedy Komise a jeho schválení sborem komisařů, a je obsaženo v bodech 132 až 137 a 158 napadeného rozsudku.

Druhé zkreslení se týká posouzení jednacího řádu Komise a jeho prováděcích pravidel, a je obsaženo v bodech 139 až 140 napadeného rozsudku.

Třetí zkreslení se týká posouzení oddílu o jazykových požadavcích na postup přijímání obsažených v Příručce operačních postupů, a vztahuje se k bodům 165 až 169 napadeného rozsudku.

Čtvrté zkreslení se týká neprovedení celkového posouzení dokumentů uvedených v předcházejících třech bodech, a vztahuje se k bodům 152 až 157 a 159 napadeného rozsudku.

Páté zkreslení se týká posouzení sdělení SEC(2006)1489 final a týká se bodů 160 až 163 napadeného rozsudku.

Šesté zkreslení se týká posouzení dokumentů o jazycích používaných v cílových útvarech kandidátů, jakož i nesprávného právního posouzení, a vztahuje se k bodům 180 až 185 a 188 až 196 napadeného rozsudku.

Konečně třetí důvod kasačního opravného prostředku vychází z protiprávnosti analýzy Tribunálu ohledně jazyků pro komunikaci s kandidáty. Tento důvod se vztahuje k bodům 231 až 236 napadeného rozsudku.

____________