Language of document :

Žalba koju je 20. studenoga 2020. podnijela Europska komisija protiv presude Općeg suda (deveto vijeće) od 9. rujna 2020., u spojenim predmetima T-401/16 i T-443/16, Španjolska/Komisija

(predmet C-635/20 P)

Jezici postupka: španjolski i talijanski

Stranke

Žalitelj: Europska komisija (zastupnici: G. Gattinara, D. Milanowska, T. Lilamand, N. Ruiz García, agenti)

Druge stranke u postupku: Talijanska Republika, Kraljevina Španjolska

Zahtjevi

Komisija od Suda zahtijeva da

ukine pobijanu presudu;

ako Sud utvrdi da stanje postupka to dopušta, odbije tužbu iz prvostupanjskog postupka kao neosnovanu;

naloži Talijanskoj Republici i Kraljevini Španjolskoj snošenje troškova ovog i prvostupanjskog postupka.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Komisija u potporu svojoj žalbi ističe tri žalbena razloga.

Prvi žalbeni razlog temelji se na pogrešci koja se tiče prava počinjenoj prilikom tumačenja članka 1.d stavka 6. Pravilnika o osoblju i tumačenja obveze obrazlaganja kao i na povredi obveze obrazlaganja presuda Općeg suda.

Taj se žalbeni razlog dijeli na tri dijela. U okviru prvog dijela poziva se na pogrešku koja se tiče prava i povredu obveze obrazlaganja presuda Općeg suda kad je riječ o svrsi trenutačne sposobnosti kandidata za rad. Taj se prvi dio odnosi na točke 157. i 181. do 183. pobijane presude.

Drugi dio se odnosi na utvrđenje nerazmjernog tereta dokazivanja koji snosi Komisija i pogrešku koja se tiče prava prilikom utvrđenja obveze obrazlaganja obavijesti o natječajima. Taj se drugi dio odnosi na posljednju rečenicu točke 133., točke 158. i 164., posljednju rečenicu točke 167. te na točke 180. do 183., 201. i 205. pobijane presude.

Treći dio se temelji na pogrešci koja se tiče prava prilikom traženja pravno obvezujućeg akta među internim pravilima koje je Komisija podnijela u postupku; taj se dio odnosi na točke 152. do 155. pobijane presude.

U okviru drugog žalbenog razloga ističu se razna iskrivljavanja koja je Opći sud navodno počinio prilikom ocjene dokaza i pogreška koja se tiče prava.

Prvo iskrivljavanje počinjeno je u vezi s ocjenom komunikacije predsjednika Komisije i njezina odobrenja od strane kolegija; ono je počinjeno u točkama 132. do 137. i 158. pobijane presude.

Drugo iskrivljavanje počinjeno je u vezi s ocjenom Komisijinih internih pravila i pravila za njihovu primjenu; ono je počinjeno u točkama 139. do 140. pobijane presude.

Treće iskrivljavanje počinjeno je u vezi s ocjenom odjeljka koji se odnosi na jezične potrebe koje ovise o postupku donošenja, a koje su sadržane u Priručniku o radnim postupcima, ono je počinjeno u točkama 165. – 169. pobijane presude.

Četvrto iskrivljavanje odnosi se na nepostojanje sveobuhvatne ocjene dokumenata navedenih u gore navedenim točkama i) do iii) te je počinjeno u točkama 152. do 157. i 159. pobijane presude.

Peto iskrivljavanje odnosi se na ocjenu Komunikacije SEC(2006)1489 final te je počinjeno u točkama 160. do 163. pobijane presude.

Šesto iskrivljavanje odnosi se na ocjenu dokumenata u vezi s jezicima kojima se koristi u službama za koje su bili namijenjeni kandidati i na pogrešci koja se tiče prava; ono je počinjeno u točkama 180. do 185. i 188. do 196. pobijane presude.

Konačno, treći žalbeni razlog temelji se na nezakonitosti analize Općeg suda jezikâ komunikacije kandidatâ; on se odnosi na točke 231. do 236. pobijane presude.

____________