Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilos Korkein hallinto-oikeus (Finska) 25. novembra 2020 – A/Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto

(Zadeva C-634/20)

Jezik postopka: finščina

Predložitveno sodišče

Korkein hallinto-oikeus

Stranki v postopku v glavni stvari

Pritožnica: A

Druga stranka: Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba člena 45 PDEU oziroma 49 PDEU ob upoštevanju načela sorazmernosti razlagati tako, da nasprotuje temu, da pristojni organ države članice gostiteljice na podlagi nacionalne zakonodaje osebi pravico do opravljanja zdravniškega poklica omeji na tri leta in to pravico dovoli z omejitvijo, da lahko ta oseba dejavnost opravlja izključno pod vodstvom in nadzorom zdravnika z dovoljenjem in da mora v istem obdobju opraviti triletno posebno izobraževanje na področju splošne medicine, zato da pridobi dovoljenje za samostojno opravljanje zdravniške dejavnosti v državi članici gostiteljici, ob upoštevanju, da

a)    je oseba v državi članici izvora pridobila diplomo iz medicine, vendar ob vložitvi vloge za priznanje poklicne kvalifikacije v državi članici gostiteljici ni mogla predložiti potrdila o opravljenem enoletnem pripravništvu, ki se v državi članici izvora dodatno zahteva kot pogoj za pridobitev poklicne kvalifikacije;

b)    je bila osebi v državi članici gostiteljici ob upoštevanju člena 55a Direktive o poklicnih kvalifikacijah1 kot prednostna alternativa, ki pa jo je zavrnila, ponujena možnost, da v državi članici gostiteljici v obdobju treh let opravlja pripravništvo, ki ustreza direktivam države članice izvora, ter da lahko pri pristojnemu organu države članice izvora vloži vlogo za priznanje tega pripravništva, da bi nato v državi članici gostiteljici lahko ponovno uveljavljala pravico do opravljanja zdravniškega poklica na podlagi sistema avtomatičnega priznavanja iz Direktive;

c)    je namen nacionalnih predpisov države članice gostiteljice spodbujanje varnosti pacientov in kakovosti zdravstvenih storitev z zagotavljanjem, da imajo zdravstveni delavci izobrazbo, ki se zahteva za opravljanje njihove poklicne dejavnosti, druge ustrezne poklicne kvalifikacije in druge sposobnosti, ki se zahtevajo za poklicno dejavnost?

____________

1     Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2005/36/ES z dne 7. septembra 2005 o priznavanju poklicnih kvalifikacij (UL 2005, L 255, str. 22).