Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2020. gada 25. novembrī iesniedza Högsta förvaltningsdomstolen (Zviedrija) – Skatteverket/DSAB Destination Stockholm AB

(Lieta C-637/20)

Tiesvedības valoda – zviedru

Iesniedzējtiesa

Högsta förvaltningsdomstolen

Pamatlietas puses

Prasītāja: Skatteverket

Atbildētāja: DSAB Destination Stockholm AB

Prejudiciālais jautājums

Vai PVN direktīvas 1 30a. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka tāda karte, kāda ir aplūkota pamatlietā un kura tās īpašniekam ierobežotā laikposmā dot tiesības par noteiktu vērtību noteiktā vietā saņemt dažādus pakalpojumus, ir vaučers un – ja atbilde ir apstiprinoša –, vai tas ir vairāku mērķu vaučers?

____________

1     Padomes Direktīva 2006/112/EK (2006. gada 28. novembris) par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (OV 2006, L 347, 1. lpp.), kurā grozījumi izdarīti ar Padomes Direktīvu (ES) 2016/1065 (2016. gada 27. jūnijs), ar ko attiecībā uz vaučeriem piemērojamo režīmu groza Direktīvu 2006/112/EK (OV 2016, L 177, 9. lpp.)