Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Överklagandenämnden för studiestöd (Sverige) den 25 november 2020 – MCM mot Centrala studiestödsnämnden

(Mål C-638/20)

Rättegångsspråk: svenska

Hänskjutande domstol

Överklagandenämnden för studiestöd

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: MCM

Motpart: Centrala studiestödsnämnden

Tolkningsfrågan

Kan en medlemsstat (hemlandet) i förhållande till en återvändande migrerande arbetstagares barn – utan hinder av artikel 45 FEUF och artikel 7.2 förordning 492/20111 – mot bakgrund av hemlandets fiskala intressen uppställa som krav att barnet har anknytning till hemlandet för att bevilja barnet studiestöd för utlandsstudier i den andra medlemsstat i EU där barnets förälder tidigare arbetade (värdlandet), i en situation där

(i)    barnets förälder efter återkomsten från värdlandet lever och arbetar i hemlandet sedan minst åtta år,

(ii)    barnet inte följde med sin förälder till hemlandet utan sedan födseln alltjämt lever i värdlandet, och

(iii)    hemlandet uppställer samma krav på anknytning i förhållande till andra medborgare i hemlandet som inte uppfyller bosättningskravet och som ansöker om studiemedel för utlandsstudier i ett annat land i EU?

____________

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 492/2011 av den 5 april 2011 om arbetskraftens fria rörlighet inom unionen (EUT 2011, L 141, s. 1).