Language of document :

Žalba koju je 23. studenoga 2020. podnio PV protiv presude Općeg suda (peto vijeće) od 30. siječnja 2020. u spojenim predmetima T-786/16 i T-224/18, PV/Komisija

(predmet C- 640/20 P)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Žalitelj: PV (zastupnik: D. Birkenmaier, Rechtsanwalt)

Druga stranka u postupku: Europska komisija

Zahtjevi

ukinuti presudu od 30. siječnja 2020. u spojenim predmetima T-786/16 i T-224/18;

presuditi u ovom sporu te spojenim predmetima T-786/16 i T-224/18, kako se to predviđa člankom 170. Poslovnika Suda;

naložiti tuženiku snošenje troškova u predmetu C-111/20 P te svih ostalih troškova postupka u predmetima T-786/16, T-224/18, T-224/18 R1 i T-224/18 R2.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Prvi žalbeni razlog povezan je s pogrešnim tumačenjem članaka 72. i 270. UFEU-a, članka 23. Pravilnika o osoblju za dužnosnike i s utvrđenjem Općeg suda prema kojem je Pravilnik o osoblju isključivi izvor prava za presuđivanje u sporovima između članova osoblja i njihove institucije;

Drugi žalbeni razlog povezan je s povredom članka 4. UEU-a, članka 41. Povelje i članka 11.a Pravilnika o osoblju;

Treći žalbeni razlog temelji se na povredi općeg načela prava „fraus omnia corrompit” i članka 36. Statuta Suda;

Četvrti žalbeni razlog povezan je s utvrđenjem da nisu povrijeđeni članci 1., 3., 4., 31. i 41. Povelje ni članci 1.e i 12.a Pravilnika o osoblju;

Peti žalbeni razlog odnosi se na uporabu „ovjeravanja neistinitog sadržaja”, na iskrivljeno tumačenje članka 59. stavka 1. podstavaka 3. i 5. Pravilnika o osoblju i na povredu Komisijine interne odluke 92-2004 od 6. srpnja 2014.;

Šesti žalbeni razlog povezan je sa zlonamjernim pogreškama počinjenima u odnosu na primjenu načela prigovora neispunjenja u dvostranoobveznim odnosima;

Sedmi žalbeni razlog navodi povredu članka 41. Povelje, članka 25. Pravilnika o osoblju te namjernu šutnju povezanu s prijevarnom pronevjerom iznosa od 21 593,64 eura koji se odnosi na zaostale plaće koju je počinio PMO;

Osmi žalbeni razlog povezan je s iskrivljavanjem zbog neuzimanja u obzir posljedica poništenja prvog stegovnog postupka CMS 13/087;

Deveti žalbeni razlog povezan je s povredom članka 15. Povelje;

Deseti žalbeni razlog, koji se ističe podredno, povezan je s povredom zabrane odlučivanja „ultra petita”.

____________