Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Administrativen săd Blagoevgrad (Bulharsko) 16. februára 2021 – МV – 98/Načalnik na otdel „Operativni dejnosti“ – grad Sofia v glavna direkcija „Fiskalen kontrol“ pri Centralno upravlenie na Nacijonalna agencija za prihodite

(vec C-97/21)

Jazyk konania: bulharčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Administrativen săd Blagoevgrad

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: МV – 98

Žalovaný: Načalnik na otdel „Operativni dejnosti“ – grad Sofia v glavna direkcija „Fiskalen kontrol“ pri Centralno upravlenie na Nacijonalna agencija za prihodite

Prejudiciálne otázky

1.    Majú sa článok 273 smernice Rady 2006/112/ES1 z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty a článok 50 Charty základných práv Európskej únie vykladať v tom zmysle, že nebránia vnútroštátnej právnej úprave, o akú ide v konaní vo veci samej, podľa ktorej sa správne konanie o nariadenie správneho donucovacieho opatrenia a správne trestné konanie o uloženie majetkovej sankcie za jediný skutok, ktorý spočíva v tom, že sa predaj tovaru nezaregistroval a nezaúčtoval na základe vydania dokladu o predaji, môžu voči tej istej osobe kumulovať?

1.1.    V prípade kladnej odpovede na túto otázku, majú sa článok 273 smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty a článok 52 ods. 1 Charty základných práv Európskej únie v takomto prípade vykladať v tom zmysle, že bránia vnútroštátnej právnej úprave, o akú ide v konaní vo veci samej, podľa ktorej sa správne konanie o nariadenie správneho donucovacieho opatrenia a správne trestné konanie o uloženie majetkovej sankcie za jediný skutok, ktorý spočíva v tom, že sa predaj tovaru nezaregistroval a nezaúčtoval na základe vydania dokladu o predaji, môžu voči tej istej osobe kumulovať, ak sa zohľadní tá skutočnosť, že takáto právna úprava zároveň orgánom, ktoré sú príslušné pre výkon oboch konaní, a súdom neukladá povinnosť zaručiť účinné uplatnenie zásady primeranosti, pokiaľ ide o celkový negatívny dopad všetkých kumulovaných opatrení vo vzťahu k závažnosti konkrétneho priestupku?

2.    Ak sa nepotvrdí uplatniteľnosť článku 50 a článku 52 ods. 1 Charty v prejednávanom prípade, majú sa článok 273 smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty a článok 49 ods. 3 Charty základných práv Európskej únie v takomto prípade vykladať v tom zmysle, že bránia vnútroštátnemu ustanoveniu, akým je článok 186 ods. 1 ZDDS [Zakon za danak varhu dobavenata stojnost (zákon o dani z pridanej hodnoty)], ktorý proti tej istej osobe za jediný skutok, ktorý spočíva v tom, že sa predaj tovaru nezaregistroval a nezaúčtoval na základe vydania dokladu o predaji, stanovuje okrem uloženia majetkovej sankcie podľa článku 185 ods. 2 ZDDS aj nariadenie správneho donucujúceho opatrenia „zapečatenia obchodných priestorov“ na dobu najviac 30 dní?

3.    Má sa článok 47 ods. 1 Charty základných práv Európskej únie vykladať v tom zmysle, že nebráni opatreniam, ktoré vnútroštátny zákonodarca prijal na účely ochrany záujmu podľa článku 273 smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, akým je predbežná vykonateľnosť správneho donucovacieho opatrenia „zapečatenie obchodných priestorov“ na dobu najviac 30 dní na účely ochrany údajného verejného záujmu, ak sa naopak súdna právna ochrana obmedzuje len na posúdenie namietaného porovnateľného súkromného záujmu?

____________

1 Ú. v. EÚ L 347, 2006, s. 1.