Language of document :

Domstolens dom (Første Afdeling) af 15. september 2011 - Ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique mod Accor SA (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Conseil d'État - Frankrig)

(Sag C-310/08) 1

(Frie kapitalbevægelser - skattemæssig behandling af udbytte - national lovgivning, som tildeler skattegodtgørelse for udbytte, som udloddes af et moderselskabs hjemmehørende datterselskaber - afslag på ansøgning om skattegodtgørelse for udbytte, som udloddes af ikke-hjemmehørende datterselskaber - moderselskabets videreudlodning af udbytte til sine aktionærer - modregning af skattegodtgørelse i forskudsskat, som skal betales af moderselskabet i forbindelse med videreudlodningen - afslag på ansøgning om tilbagebetaling af forskudsskat betalt af moderselskabet - uberettiget berigelse - krav om dokumentation for beskatning af ikke-hjemmehørende datterselskaber)

Processprog: fransk

Den forelæggende ret

Conseil d'État

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique

Sagsøgt: Accor SA

Sagens genstand

Anmodning om præjudiciel afgørelse - Conseil d'État - fortolkning af EF-traktatens artikel 43 og 56 - national ordning, ifølge hvilket udbytte, der hidrører fra datterselskaber etableret i samme stat som moderselskabet og fra andre, der er etableret i andre medlemsstater, behandles forskelligt - mulighed for at modregne skattegodtgørelsen i forbindelse med udlodning af udbytte til aktionærerne i forskudsskatten, som moderselskabet skal betale ved videreudlodningen, når udbyttet hidrører fra et datterselskab etableret i Frankrig, men ikke når det hidrører fra et datterselskab etableret i en anden medlemsstat i Fællesskabet - afslag på ansøgning om tilbagebetaling af forskudsskat betalt af moderselskabet begrundet med uberettiget berigelse eller manglende tab for dette selskab - tilbagebetaling af beløb betalt af moderselskabet betinget af fremlæggelse af beviser for den skat, som datterselskaberne i andre medlemsstater end det, hvor moderselskabet har hjemsted, har betalt - overholdelse af ækvivalens- og effektivitetsprincippet

Konklusion

Artikel 49 TEUF og 63 TEUF er til hinder for en lovgivning i en medlemsstat, som har til formål at afskaffe økonomisk dobbeltbeskatning af udbytte som den i hovedsagen omhandlede, som tillader et moderselskab at modregne den skattegodtgørelse, som er tilknyttet udbytte udloddet af datterselskaber, hvis det hidrører fra et datterselskab i den pågældende medlemsstat, i den forskudsskat, som moderselskabet skal betale, når det til sine aktionærer videreudlodder dette udbytte, men som ikke giver en tilsvarende modregningsadgang, hvis udbyttet stammer fra et datterselskab, der er etableret i en anden medlemsstat, eftersom denne lovgivning i dette tilfælde ikke giver ret til en skattegodtgørelse i anledning af udbytte fra dette datterselskab.

EU-retten er til hinder for, at en medlemsstat, når en national skatteordning som den i hovedsagen omhandlede ikke i sig selv indebærer, at den af den skattepligtige med urette betalte afgift overvæltes på en tredjemand, afslår at tilbagebetale de beløb, som moderselskabet har indbetalt, med den begrundelse, at dels vil en tilbagebetaling udgøre en ugrundet berigelse for moderselskabet, dels belaster det af moderselskabet indbetalte beløb ikke moderselskabet bogføringsmæssigt eller skattemæssigt, men modregnes i det samlede beløb, som kan videreudloddes til aktionærerne.

Ækvivalens- og effektivitetsprincippet er ikke til hinder for, at der som betingelse for tilbagebetaling til et moderselskab af beløb, som kan sikre anvendelsen af den samme skattemæssige ordning på udbytte, der udloddes af moderselskabets datterselskaber med hjemsted i Frankrig, og på udbytte, der udloddes af dette selskabs datterselskaber med hjemsted i andre medlemsstater, og som giver anledning til moderselskabets videreudlodning, kræves, at den skattepligtige fremlægger oplysninger, som kun denne har adgang til, for hver enkelt udlodning, som er genstand for en tvist, vedrørende bl.a. den skattesats, som faktisk er anvendt, og det skattebeløb, der faktisk er betalt af overskuddet i datterselskaber i andre medlemsstater, selv om de samme oplysninger ikke kræves for de datterselskaber, som er etableret i Frankrig, da myndighederne har adgang til dem. Fremlæggelsen af disse oplysninger kan imidlertid kun kræves under forudsætning af, at det ikke er praktisk umuligt eller uforholdsmæssigt vanskeligt at dokumentere, hvilken skat datterselskaber i andre medlemsstater har betalt, navnlig henset til disse medlemsstaters lovgivning om undgåelse af dobbeltbeskatning og registrering af den selskabsskat, som skal betales, samt om opbevaring af administrative dokumenter. Det påhviler den forelæggende ret at efterprøve, om disse betingelser er opfyldt i hovedsagen.

____________

1 - EUT C 233 af 26.9.2009.