Language of document :

Euroopa Kohtu (esimene koda) 15. septembri 2011. aasta otsus (Conseil d'État' (Prantsusmaa) eelotsusetaotlus) - Ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique versus Société Accor

(kohtuasi C-310/09)1

(Kapitali vaba liikumine - Dividendide maksustamine - Siseriiklikud õigusnormid, mis võimaldavad ettevõtte tulumaksukrediiti dividendide osas, mille on jaotanud emaettevõtja residentidest tütarettevõtjad - Tulumaksukrediidi andmisest keeldumine selliste dividendide puhul, mille on jaotanud mitteresidentidest tütarettevõtjad - Emaettevõtja poolt dividendide edasijaotamine oma aktsionäridele - Emaettevõtja dividendide edasijaotamisel tasumisele kuuluvalt dividendimaksult tulumaksukrediidi mahaarvamine - Emaettevõtja makstud dividendimaksu tagastamisest keeldumine - Alusetu rikastumine - Mitteresidentidest tütarettevõtjate maksustamise kohta nõutavad tõendid)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Conseil d'État

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique

Kostja: Société Accor

Ese

Eelotsusetaotlus - Conseil d'État - EÜ asutamislepingu artiklite 43 ja 56 tõlgendamine - Siseriiklikud õigusnormid, mille kohaselt maksustatakse erinevalt emaettevõtja asukohariigis asutatud tütarettevõtjalt saadud dividende ja muudes liikmesriikides asutatud tütarettevõtjatelt saadud dividende - Võimalus arvata niisugusest dividendimaksust, mida emaettevõtja peab maksma dividendide edasijaotamise korral oma aktsionäridele, maha nende dividendide maksmisega seotud tulumaksukrediit, kui need dividendid on saadud Prantsusmaal asutatud tütarettevõtjalt ning sellise võimaluse puudumine, kui need dividendid on saadud Euroopa Ühenduse muus liikmesriigis asutatud tütarettevõtjalt - Emaettevõtja tasutud dividendimaksu tagastamisest keeldumine põhjusel, et see tooks kaasa nimetatud äriühing alusetu rikastumise või seetõttu, et ta ei ole kandnud kahju - Emaettevõtja tasutud summade tagastamine, mille suhtes kehtib tingimus, et esitatakse tõendid mõnes muus Euroopa Ühenduse liikmesriigis kui emaettevõtja asukohariigis tütarettevõtjate poolt tasutud maksu kohta - Võrdväärsuse ja tõhususe põhimõtete järgimine

Resolutsioon

1.    ELTL artiklitega 49 ja 63 on vastuolus liikmesriigi õigusnormid, mille eesmärk on kõrvaldada põhikohtuasjas kõnealuste dividendide majanduslik topeltmaksustamine, mis võimaldab emaettevõtjal arvata maha dividendimaksust, mida tal tuleb tasuda talle tütarettevõtjate poolt makstud dividendide edasijaotamisel oma aktsionäridele, tulumaksukrediit, mis on seotud nende dividendide jaotamisega, kui see on pärit selles liikmesriigis asuvalt tütarettevõtjalt, kuid ei paku seda võimalust siis, kui dividendid on pärit muus liikmesriigis asutatud tütarettevõtjalt, kuna nende õigusnormide kohaselt ei teki viimati nimetatud juhul õigust tulumaksukrediidile, mis on seotud sellise tütarettevõtja jaotatavate dividendidega.

2.    Liidu õigusega on vastuolus see, et juhul, kui selline siseriiklik maksustamissüsteem, nagu on kõne all põhikohtuasjas, ei too iseenesest kaasa maksumaksja poolt alusetult tasutud maksu ülekandmist kolmandale isikule, keeldub liikmesriik emaettevõtja tasutud summade tagastamisest põhjusel, et see tooks kaasa kas viimase alusetu rikastumise või põhjusel, et emaettevõtja tasutud summa ei kujuta tema jaoks raamatupidamis- või maksukulu, vaid võetakse lihtsalt maha kõikidest summadest, mis võidakse jaotada tema aktsionäridele.

3.    Võrdväärsuse ja tõhususe põhimõtetega ei ole vastuolus see, kui emaettevõtjale summade tagastamisele - mis tagab sama maksusüsteemi kohaldamise dividendide suhtes, mida emaettevõtja edasi jaotab ja mida talle maksavad Prantsusmaal või mõnes teises liikmesriigis asutatud tütarettevõtjad - kohaldatakse tingimust, et maksukohustuslane esitab üksnes talle teada oleva teabe, mis puudutab iga vaidlusaluse dividendi osas mõnes muus liikmesriigis asutatud tütarettevõtjate saadud kasumi puhul eelkõige tegelikult kohaldatud maksumäära ja tegelikult tasutud maksusummat, isegi kui Prantsusmaal asuvate tütarettevõtjate puhul ei nõuta neid tõendeid, mis on haldusasutusele teada. Selliste tõendite esitamist saab aga nõuda üksnes tingimusel, et teistes liikmesriikides asutatud tütarettevõtjate poolt maksu tasumise tõendamine ei osutu praktiliselt võimatuks või ülemäära raskeks, võttes arvesse eelkõige kõnealuste liikmesriikide õigusnormide sätteid, mis käsitlevad topeltmaksustamise vältimist, makstava ettevõtte tulumaksu deklareerimist ning haldusdokumentide säilitamist. Eelotsusetaotluse esitanud kohtu ülesanne on kontrollida, kas põhikohtuasjas on need tingimused täidetud.

____________

1 - ELT C 233, 26.9.2009.