Language of document : ECLI:EU:C:2011:581

Vec C‑310/09

Ministre du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique

proti

Accor SA

[návrh na začatie prejudiciálneho konania podaný Conseil d’État (Francúzsko)]

„Voľný pohyb kapitálu – Daňové zaobchádzanie s dividendami – Vnútroštátna práva úprava priznávajúca zápočet dane pri dividendách vyplácaných dcérskymi spoločnosťami rezidentmi, v ktorých má podiel materská spoločnosť – Nepriznanie zápočtu dane pri dividendách vyplácaných dcérskymi spoločnosťami nerezidentmi – Prerozdeľovanie dividend materskou spoločnosťou svojim akcionárom – Uplatnenie zápočtu dane na zrážkovú daň, ktorú je materská spoločnosť povinná zaplatiť pri prerozdeľovaní – Odmietnutie vrátiť zrážkovú daň zaplatenú materskou spoločnosťou – Bezdôvodné obohatenie – Dôkazy požadované v súvislosti so zdaňovaním dcérskych spoločností nerezidentov“

Abstrakt rozsudku

1.        Voľný pohyb osôb – Sloboda usadiť sa – Voľný pohyb kapitálu – Daňová právna úprava – Daň z príjmov právnických osôb

(Články 49 ZFEÚ a 63 ZFEÚ)

2.        Právo Únie – Priamy účinok – Vnútroštátne dane nezlučiteľné s právom Únie – Vrátenie – Zamietnutie – Podmienka – Daň priamo prenesená na kupujúceho

3.        Voľný pohyb kapitálu – Obmedzenia – Daňová právna úprava – Zdanenie dividend

(Článok 63 ZFEÚ)

1.        Články 49 ZFEÚ a 63 ZFEÚ bránia takej právnej úprave členského štátu, ktorej cieľom je zamedziť dvojité hospodárske zdanenie dividend a ktorá umožňuje materskej spoločnosti uplatniť v prípade zrážky dane, ktorú je povinná zaplatiť, keď svojim akcionárom prerozdeľuje dividendy, ktoré jej vyplatili jej dcérske spoločnosti, zápočet dane spojený s vyplácaním týchto dividend, ak pochádzajú od dcérskej spoločnosti so sídlom v tomto členskom štáte, ale uvedenú možnosť neposkytuje, ak dané dividendy pochádzajú od dcérskej spoločnosti so sídlom v inom členskom štáte, pretože na základe tejto právnej úpravy nevzniká v prípade dividend pochádzajúcich od dcérskej spoločnosti so sídlom v inom členskom štáte právo na priznanie zápočtu dane spojeného s výplatou uvedených dividend danou dcérskou spoločnosťou.

(pozri bod 69, bod 1 výroku)

2.        Ak vnútroštátny daňový systém, ktorého cieľom je zamedziť dvojité hospodárske zdanenie dividend, sám osebe nevedie k preneseniu neoprávneného daňového zaťaženia z daňovníka na tretiu osobu, právo Únie bráni tomu, aby členský štát odmietol vrátiť sumy zaplatené materskou spoločnosťou z dôvodu, že toto vrátenie by v jej prípade znamenalo bezdôvodné obohatenie, alebo z dôvodu, že suma zaplatená materskou spoločnosťou pre ňu nepredstavuje účtovný alebo daňový náklad, ale započítava sa na súhrn súm, ktoré môžu byť následne vyplatené jej akcionárom.

Jediná výnimka z práva na vrátenie daní vybratých v rozpore s právom Únie sa týka prípadu, keď zdaniteľná osoba priamo preniesla nesplatnú daň na kupujúceho.

(pozri body 74, 76, bod 2 výroku)

3.        Zásady ekvivalencie a efektivity nebránia tomu, aby také vrátenie súm, ktoré má zabezpečiť uplatnenie toho istého daňového systému na dividendy vyplácané dcérskou spoločnosťou so sídlom v jednom členskom štáte a na dividendy vyplácané dcérskou spoločnosťou so sídlom v inom členskom štáte, ktoré majú byť prerozdelené touto materskou spoločnosťou, bolo podmienené tým, že daňovník predloží údaje, ktoré má len on sám a ktoré sa v prípade každej spornej dividendy týkajú najmä skutočne uplatnenej sadzby dane a skutočne zaplatenej dane zo zisku dosiahnutého jeho dcérskymi spoločnosťami so sídlom v iných členských štátoch, zatiaľ čo v prípade dcérskych spoločností so sídlom v uvedenom členskom štáte sa tieto dôkazy, ktoré sú správnym orgánom známe, nevyžadujú. Predloženie týchto údajov však možno požadovať len za predpokladu, že nie je prakticky nemožné alebo neprimerane zložité predložiť dôkaz o zaplatení dane dcérskymi spoločnosťami so sídlom v iných členských štátoch, a to najmä vzhľadom na právnu úpravu uvedených členských štátov, ktorá sa týka zamedzenia dvojitého zdanenia a oznamovania splatnej dane z príjmov právnických osôb, ako aj archivácie administratívnych dokladov. Vnútroštátnemu súdu prináleží overiť, či sú tieto podmienky splnené.

(pozri bod 102, bod 3 výroku)