Language of document : ECLI:EU:C:2011:581

Zadeva C-310/09

Ministre du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique

proti

Accor SA

(Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Conseil d'État (Francija))

„Prosti pretok kapitala – Davčno obravnavanje dividend – Nacionalna ureditev, ki določa davčni odbitek za dividende, ki so jih izplačale družbe rezidentke, ki so hčerinske družbe ene matične družbe – Zavrnitev pravice do davčnega odbitka za dividende, ki jih izplačajo odvisne družbe nerezidentke – Nadaljnja razdelitev dividend s strani matične družbe svojim delničarjem – Odbitje davčnega odbitka od predplačila davka, ki ga mora pri nadaljnji razdelitvi plačati matična družba – Zavrnitev vračila predplačila davka, ki ga je plačala matična družba – Neupravičena obogatitev – Dokazi, ki se zahtevajo v zvezi z obdavčitvijo nerezidenčnih odvisnih družb“

Povzetek sodbe

1.        Prosto gibanje oseb – Svoboda ustanavljanja – Prosti pretok kapitala – Davčna zakonodaja – Davek od dohodkov pravnih oseb

(člena 49 PDEU in 63 PDEU)

2.        Pravo Unije – Neposredni učinek – Nacionalne dajatve, ki so nezdružljive s pravom Unije – Povračilo – Zavrnitev – Zahteva – Davek, ki je prevaljen neposredno na kupca

3.        Prosti pretok kapitala – Omejitve – Davčna zakonodaja – Obdavčitev dividend

(člen 63 PDEU)

1.        Člena 49 PDEU in 63 PDEU nasprotujeta davčni ureditvi, katere cilj je odpraviti ekonomsko dvojno obdavčevanje dividend, ki matični družbi omogoča, da od predplačila davka, ki ga mora plačati ob nadaljnji razdelitvi dividend, ki so ji jih izplačale odvisne družbe, svojim delničarjem, odbije davčni odbitek, povezan z razdelitvijo teh dividend, če jih je prejela od odvisne družbe s sedežem v tej državi članici, te možnosti pa ne ponuja, če je te dividende izplačala odvisna družba s sedežem v drugi državi članici, ker ta sistem v tem primeru ne priznava pravice do odobritve davčnega odbitka, povezanega z razdelitvijo teh dividend, ki jo opravi ta odvisna družba.

(Glej točko 69 in točko 1 izreka.)

2.        Pravo Unije nasprotuje temu, da kadar nacionalna davčna ureditev, katere cilj je odpraviti ekonomsko dvojno obdavčevanje dividend, sama po sebi ne pomeni, da davčni zavezanec neupravičeno plačani davek prenese na tretjo osebo, država članica zavrne vračilo zneskov, ki jih je plačala matična družba, ker naj bi to vračilo povzročilo neupravičeno obogatitev te družbe ali ker naj znesek, ki ga je plačala matična družba, zanjo ne bi bil knjigovodski ali davčni izdatek, temveč naj bi se preprosto odbil od skupnega zneska dividend, ki se lahko razdelijo njenim delničarjem.

Edina izjema od pravice do vračila davkov, odmerjenih ob kršitvi prava Unije, se nanaša na primer, ko je davčni zavezanec davek, ki je bil plačan brez pravne podlage, neposredno prevalil na kupca.

(Glej točki 74 in 76 ter točko 2 izreka.)

3.        Načeli enakovrednosti in učinkovitosti ne preprečujeta, da bi za to, da se matični družbi vrnejo zneski, ki zagotavljajo uporabo iste davčne ureditve za dividende, ki jih izplačajo njene odvisne družbe s sedežem v eni od držav članic, in za dividende, ki jih izplačajo odvisne družbe te družbe s sedežem v drugih državah članicah, veljal pogoj, da davčni zavezanec predloži dokazila, ki jih ima samo on in ki za vsako sporno dividendo dokazujejo predvsem dejansko uporabljeno davčno stopnjo in znesek dejansko plačanega davka iz naslova dobička, ki so ga ustvarile odvisne družbe s sedežem v drugih državah članicah, čeprav se za odvisne družbe s sedežem v eni od držav članic taka dokazila, ki so upravi znana, ne zahtevajo. Vendar je predložitev teh dokazov mogoče zahtevati le, če se v praksi ne izkaže, da je nemogoče ali pretirano težko predložiti dokaze o davkih, ki so jih plačale odvisne družbe s sedežem v drugih državah članicah, zlasti ob upoštevanju določb zakonodaje omenjenih držav članic, ki se nanašajo na preprečevanje dvojnega obdavčevanja, evidentiranje davka od dobička pravnih oseb, ki ga je treba plačati, in shranjevanje upravnih dokumentov. Nacionalno sodišče mora preveriti, ali so ti pogoji izpolnjeni.

(Glej točko 102 in točko 3 izreka.)