Language of document :

Преюдициално запитване, отправено от Conseil d'État (Франция) на 4 август 2009 г. - Ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique/Дружество "Accor"

(Дело C-310/09)

Език на производството: френски

Запитваща юрисдикция

Conseil d'État [Държавен съвет]

Страни в главното производство

Жалбоподател: Ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique

Ответник: Дружество "Accor"

Преюдициални въпроси

1)    а)    Трябва ли членове 56 и 43 от Договора за създаване на Европейската общност да се тълкуват в смисъл, че не допускат система за данъчно облагане, целяща премахване на икономическото двойно данъчно облагане на дивидентите, която

        i)    позволява на дружество майка, когато разпределя на акционерите си дивиденти, изплатени от дъщерните му дружества, да приспада от авансовия корпоративен данък, за чието внасяне е задължено, местния данъчен кредит, свързан с разпределянето на тези дивиденти, ако същите са от установено във Франция дъщерно дружество,

        ii)    но не предлага тази възможност, ако дивидентите са с произход от установено в друга държава членка на Европейската общност дъщерно дружество, при положение че системата в такъв случай не дава право да се предостави местен данъчен кредит, свързан с разпределянето на дивидентите от това дъщерно дружество, поради това че системата сама по себе си би накърнила принципите на свободно движение на капитали и на свобода на установяване, що се отнася до посоченото дружество майка?

    б)    При отрицателен отговор трябва ли тези членове да се тълкуват в смисъл, че те все пак не допускат такава система, при положение че би следвало да се вземе предвид и положението на акционерите поради това, че поради плащането на авансовия корпоративен данък размерът на получените от неговите дъщерни дружества и преразпределени от това дружество майка на неговите акционери дивиденти е различен в зависимост от мястото, на което се намират посочените дъщерни дружества - във Франция или в друга държава членка на Европейската общност, поради което системата би се отличавала с възпиращ ефект, що се отнася до акционерите, които инвестират в дружеството майка, и поради това би засегнала набирането на капитали от това дружество и би го възпряла от предоставянето на капитали на дъщерни дружества, установени в държави членки, различни от Франция, или от създаването на такива дъщерни дружества в тези държави?

2)        При положителен отговор на въпрос а) или б) от точка 1) и при положение че членове 56 и 43 от Договора за създаване на Европейската общност биха получили тълкуване в смисъл, че не допускат описаната по-горе система за данъчно облагане с авансов корпоративен данък и че поради това администрацията по принцип е длъжна да възстанови получените в нейните рамки суми, доколкото това е станало в нарушение на общностното право, налице ли е съгласно това право в рамките на такава система, която сама по себе си не се изразява в прехвърлянето на данък върху трето лице от задължения за внасянето му субект, пречка:

        а)    за това администрацията да може да не допуска възстановяването на изплатените от дружеството майка суми поради това, че такова възстановяване би довело до неговото неоснователно обогатяване,

        б)    а при отрицателен отговор, за това обстоятелството, че внесената от дружеството майка сума не представлява за него счетоводна или данъчна тежест, а единствено се приспада от съвкупността от сумите, които е възможно да се преразпределят на неговите акционери, да може да се противопостави, за да не се постанови възстановяването на дружеството на тази сума?

3)        Предвид евентуалния отговор на посочените в точки 1) и 2) въпроси препятстват ли общностните принципи на равностойност и ефективност възстановяването на сумите - което може да гарантира прилагането на една и съща система за данъчно облагане спрямо дивидентите, които дават основание на дружеството майка да извърши преразпределяне, независимо дали дивидентите произхождат от суми, разпределени от дъщерните му дружества, установени във Франция или в друга държава членка на Европейската общност - да зависи от условието - при евентуално спазване на разпоредбите на двустранната спогодба за обмен на информация, приложима между Франция и държавата членка на установяване на дъщерното дружество - задълженият за внасянето на данъка субект да представи доказателствата, с които само той разполага - които за всеки от спорните дивиденти са свързани по-специално с действително прилаганата данъчна ставка и с действително внесения данък в зависимост от печалбите, реализирани от неговите дъщерни дружества, установени в държавите членки на Европейската общност, различни от Франция - докато същевременно за установените във Франция дъщерни дружества не се изискват оправдателните документи, известни на администрацията?

____________