Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (трети състав) от 26 юни 2013 г. — Achab/ЕИСК

(Дело F-21/12)1

(Публична служба – Длъжностни лица – Възнаграждение – Надбавка за експатриране – Условие, предвидено в член 4, параграф 1, букви а) и б) от приложение VII към Правилника – Възстановяване на неоснователно платени суми)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Mohammed Achab (Брюксел, Белгия) (представител: N. Lhoëst, avocat)

Ответник: Европейски икономически и социален комитет (ЕИСК) (представители: г-жа M. Arsène и г-жа G. Boudot)

Предмет

Искане за отмяна на решението, с което е отнето правото на надбавка за експатриране за жалбоподателя и е разпоредено възстановяването на тази надбавка със задна дата.

Диспозитив

Отменя решението на Европейския икономически и социален комитет от 9 юни 2011 г. в частта, в която е разпоредено връщането на сумите, изплатени на г-н Achab като надбавка за експатриране, считано от 1 юли 2010 г.

Отхвърля жалбата в останалата част.

Осъжда Европейския икономически и социален комитет да понесе собствените си съдебни разноски и да заплати половината от направените от г-н Achab съдебни разноски.

Г-н Achab понася половината от собствените си съдебни разноски.

____________

1 ОВ C 133, 5.5.2012 г., стр.30.