Language of document :

Personalerettens dom (Tredje Afdeling) af 26. juni 2013 – Achab mod EØSU

(Sag F-21/12) 1

(Personalesag – tjenestemænd – løn – udlandstillæg – betingelse fastsat i artikel 4, stk. 1, litra a) og b), i bilag VII til vedtægten – tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalte beløb)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Mohammed Achab (Bruxelles, Belgien) (ved advokat N. Lhoëst)

Sagsøgt: Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU) (ved M. Arsène og G. Boudot, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af afgørelsen om at bringe udbetalingen af sagsøgerens udlandstillæg til ophør og om med tilbagevirkende kraft at foretage inddrivelse af dette tillæg.

Konklusion

Afgørelse truffet af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg den 9. juni 2013 annulleres, for så vidt som den pålægger tilbagebetaling af de udlandstillæg, der er udbetalt til Mohammed Achab fra den 1. juli 2010.

I øvrigt frifindes Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg.

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg bærer sine egne omkostninger og betaler halvdelen af Mohammed Achabs omkostninger.

Mohammed Achab bærer halvdelen af sine egne omkostninger.

____________

1     EUT C 133 af 5.5.2012, s. 30.