Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 26 czerwca 2013 r. – Achab przeciwko EKES

(Sprawa F-21/12)1

(Służba publiczna – Urzędnicy – Wynagrodzenie – Dodatek zagraniczny – Warunek przewidziany w art. 4 ust. 1 lit. a) i b) załącznika VII do regulaminu pracowniczego – Zwrot nadpłaconych kwot)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Mohammed Achab (Bruksela, Belgia) (przedstawiciel: adwokat N. Lhoëst)

Strona pozwana: Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) (przedstawiciele: M. Arsène i G. Boudot, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji o cofnięciu dodatku zagranicznego przyznanego skarżącemu i nakazaniu zwrotu tego dodatku z mocą wsteczną.

Sentencja wyroku

Stwierdza się nieważność decyzji Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 9 czerwca 2011 r. w zakresie, w jakim nakazano w niej zwrot dodatków zagranicznych wypłaconych Mohammedowi Achabowi od dnia 1 lipca 2010 r.

W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny pokrywa własne koszty i zostaje obciążony połową kosztów poniesionych przez Mohammeda Achaba.

Mohammed Achab pokrywa połowę swoich kosztów.

____________

1 Dz.U. C 133 z 5.5.2012, s. 30.