Language of document :

Жалба, подадена на 15 февруари 2012 г. — ZZ/EIGE

(Дело F-20/12)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: ZZ (представители: T. Bontinck и S. Woog, avocats)

Ответник: Европейски институт за равенство между половете (EIGE)

Предмет на производството

Отмяна на решението на ответника да преназначи жалбоподателя от длъжността на ръководител на операциите на длъжност ръководител на екип, като последната длъжност не изисква управленски умения

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението от 8 септември 2011 г. на директорката на EIGE да преназначи жалбоподателката на длъжност, която не спада към управленския екип,

вследствие на тази отмяна да се разпореди незабавното възстановяване на жалбоподателката на нейната предишна длъжност и изплащането на надбавките за заемане на управленска длъжност с обратно действие, считано от 1 юни 2010 г.,

да се осъди EIGE да заплати съдебните разноски.