Language of document :

Жалба, подадена на 9 февруари 2012 г. — ZZ и ZZ/Комисия

(Дело F-18/12)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподатели: ZZ и ZZ (представители: D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal и S. Orlandi, avocats)

Ответник: Европейска комисия

Предмет на производството

Отмяната на решенията за прехвърляне на пенсионни права, придобити преди постъпването на служба в Комисията, въз основа на предложеното от Службата за управление и плащане по индивидуални права (PMO) преизчисление

Искания на жалбоподателите

да се отменят решенията, с които се отменят и заменят предложенията за прехвърляне на пенсионните права на жалбоподателите в рамките на тяхното искане по член 11, параграф 2 от приложение VIII към Правилника, като се прави ново предложение, изчислено въз основа на Общите разпоредби за изпълнение (ОРИ), приети на 3 март 2011 г.,

да се осъди Комисията да заплати съдебните разноски.