Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 9 lutego 2012 r. – ZZ i ZZ przeciwko Komisji

(Sprawa F-18/12)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ i ZZ (przedstawiciele: D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal i S. Orlandi, adwokaci)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji o przeniesieniu uprawnień emerytalnych nabytych przed wstąpieniem do służby w Komisji, na podstawie propozycji urzędu do spraw administrowania i rozliczania należności indywidualnych (PMO), w której dokonano ich ponownego obliczenia

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji uchylających i zastępujących propozycje przeniesienia uprawnień emerytalnych skarżących w postępowaniu z ich wniosku złożonego na podstawie art. 11 ust. 2 załącznika VIII do regulaminu pracowniczego, zawierających nową propozycję obliczoną na podstawie ogólnych przepisów wykonawczych z dnia 3 marca 2011 r.;

obciążenie Komisji kosztami postępowania.