Language of document :

Žaloba podaná 15. februára 2012 – ZZ/Európsky hospodársky a sociálny výbor

(vec F-21/12)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: N. Lhoëst, advokát)

Žalovaný: Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV)

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia, ktorým bol žalobcovi zrušený nárok na príspevok na expatriáciu a ktorým sa pristupuje k spätnému vyplateniu tohto príspevku

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie menovacieho orgánu EHSV (ďalej len menovací orgán) z 9. júna 2011, ktorým bol žalobcovi zrušený nárok na príspevok na expatriáciu s účinnosťou od 1. júla 2010 a ktorým sa pristupuje k vymáhaniu príspevku na expatriáciu poberanému od tohto dátumu,

pokiaľ to je potrebné, zrušiť implicitné rozhodnutie menovacieho orgánu EHSV, ktorým bola zamietnutá žiadosť podaná žalobcom 9. septembra 2011 podľa článku 90 ods. 2 služobného poriadku,

zaviazať EHSV preplatiť žalobcovi príspevok na expatriáciu poberaný po 1. júli 2010 ako aj príspevok na expatriáciu, ktorý mu už nebol vyplatený po 9. júni 2011, celkovú sumu navýšiť o úroky z omeškania podľa sadzby Európskej centrálnej banky, zvýšenej o dva body,

zaviazať EHSV na náhradu trov konania.