Language of document :

Talan väckt den 15 februari 2012 – ZZ mot Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

(Mål F-21/12)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaten N. Lhoëst)

Svarande: Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK)

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om ogiltigförklaring av beslutet att inte tillerkänna sökanden rätt till utlandstillägg och retroaktivt återkräva detta tillägg.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara det beslut som EESK:s tillsättningsmyndighet fattade den 9 juni 2011, genom vilket sökanden inte tillerkändes utlandstillägg från och med den 1 juli 2010 och tillägget retroaktivt återkrävdes från detta datum,

vid behov ogiltigförklara EESK:s tillsättningsmyndighets underförstådda beslut om avslag på det klagomål som sökanden anförde den 9 september 2011 enligt artikel 90.2 i stadgarna,

förplikta EESK att ersätta sökanden det utlandstillägg som återkrävdes för perioden från och med den 1 juli 2010 samt betala ut det utlandstillägg som hållits inne från och med den 9 juni 2011, jämte dröjsmålsränta med den räntesats som Europeiska centralbanken tillämpar med tillägg av 2 procentenheter, och

förplikta EESK att ersätta rättegångskostnaderna.