Language of document :

Жалба, подадена на 13 февруари 2012 г. — ZZ/Комисия

(Дело F-19/12)

Език на производството: италиански

Страни

Жалбоподател:ZZ (представител: G. Cipressa, avvocato)

Ответник: Европейска комисия

Предмет на производството

Отмяна на записката на Комисията относно административното положение на жалбоподателя и искане за обезщетение за вреди.

Искания на жалбоподателя

Да се обяви за несъществуваща ex lege, или при условията на евентуалност да се отмени недатираната записка, в която горе вдясно на първата от общо двете ѝ страници фигурира отметката “Ref. Ares (2011)217354 – 28/02/2011” (sic), чиито подробности и съдържание ответникът е узнал за първи път най-рано на 6 април 2011 г.,

доколкото е необходимо да се отмени решението, независимо от формата в която е прието, за отхвърляне на административната жалба от 15 май 2011 г., подадена от жалбоподателя до Комисията срещу записката от 28 февруари 2011 г.,

да се отмени записката от 14 септември 2011 г., която жалбоподателят е получил най-рано на 20 октомври 2011 г.,

да се осъди ответника да обезщети вредите, претърпени от жалбоподателя, вследствие на записката от 28 февруари 2011 г., както и на записката от 14 септември 2011 г. на стойност 10.000 EUR или друга сума, която Общият съд счете за справедлива,

да се осъди жалбоподателя да заплати съдебните разноски.