Language of document :

Sag anlagt den 13. februar 2012 – ZZ mod Kommissionen

(Sag F-19/12)

Processprog: italiensk

Parter

Sagsøger: ZZ (ved advokat G. Cipressa)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af Kommissionens notat vedrørende sagsøgerens administrative situation og en påstand om erstatning

Sagsøgerens påstande

Det fastslås, at det udaterede notat, der i øverste højre hjørne på den første af de to sider betegnes »Ref. Ares (2011)217354 – 28/02/2011« (sic), som sagsøgeren såvel formelt som indholdsmæssigt først fik kendskab til på et tidspunkt, der ikke ligger før den 6. april 2011, er en nullitet: Subsidiært annulleres det.

Om fornødent annulleres afgørelsen af 15. maj 2011, uanset dens tilblivelsesform, hvorved Kommissionen meddelte afslag på sagsøgerens klage over notatet af 28. februar 2011.

Det notat af 14. september 2001, som sagsøgeren ikke modtog før den 20. oktober 2011, annulleres.

Sagsøgte tilpligtes at betale en erstatning for den skade, som sagsøgeren led ved notatet af 28. februar 2001 og ved notatet af 14. september 2011, på 10 000 EUR, eller det større eller mindre beløb, som Personaleretten anser for ret og rimeligt.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.