Language of document :

13. veebruaril 2012 esitatud hagi – ZZ versus komisjon

(kohtuasi F-19/12)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: ZZ (esindaja: advokaat G. Cipressa)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada komisjoni teatis, mis puudutab hageja haldusseisundit, ja kahju hüvitamise nõue.

Hageja nõuded

tunnistada õiguslikult kehtetuks või teise võimalusena tühistada kuupäevata teatis, mille kahest leheküljest esimese ülal paremas nurgas on märge „Ref Ares (2011)217354 – 28/02/2011” (sic) ning mille vormi ja sisu said hagejale teatavaks 6. aprillil 2011;

tühistada vajalikul määral vormist sõltumata otsus, millega lükati tagasi 15. mai 2011. aasta kaebus, mille hageja komisjonile 28. veebruari 2011. aasta teatise peale esitas;

tühistada 14. septembri 2011. aasta teatis, mille hageja sai kätte mitte enne kui 20. oktoobril 2011;

mõista kostjalt välja hagejale 28. veebruari 2011. aasta ja 14. septembri 2011. aasta teatistest tekkinud kahju eest hüvitis summas 10 000 eurot või muus suuremas või väiksemas summas, mida Avaliku Teenistuse Kohus peab õigeks ja õiglaseks;

mõista kohtukulud välja kostjalt.